Esterházy azért áldozta fel az életét, hogy Közép-Európa népei egymás felé fordulhassanak 

– interjú az Esterházy-filmeposz producerével, Csányi Jánossal

Mítoszteremtés: Vádak és ellenérvek Esterházy megítélése kapcsán

Angyal Béla helytörténész január 13-án interjút adott az ÚjSzónak amelyben arról beszélt, nem érti és csodálkozik azon a mítoszteremtésen, amely Esterházy személye körül zajlik. Angyal úgy fogalmazott, “Megértem a háború utáni tragikus személyes sorsát, de aki az említett dokumentumokat elolvasta, annak minden eszébe jut, csak az nem, hogy boldoggá kéne avatni.” A zarándokközpont vezetősége a napilap hasábjain szeretett volna reagálni, de mivel erre nem kaptak lehetőséget, megkeresték szerkesztőségünket. Most változtatás nélkül közöljük a szöveget.

Tovább olvasható a Ma7.sk oldalon: https://ma7.sk/aktualis/mitoszteremtes-vadak-es-ellenervek-esterhazy-munkassaga-kapcsan

Aktualitások: 

 

Esterházy-emlékév

Az Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással és a Felvidéki Mária Mirjam Rádióval közösen Isten szolgája Esterházy János születésének 2021-ben sorra kerülő 120. évfordulójára Esterházy Emlékévet hirdet. Az Esterházy Emlékév célja, hogy a 2019-ben, Krakkóban megkezdődött és jelenleg is folyamatban lévő boldoggá avatási eljárást a most megnyíló emlékév eseményeivel és imáival lelkiekben is támogassuk és erősítsük. Ehhez kérjük az egyházi és világi közösségek és intézmények, civil szervezetek és egyéb társulások csatlakozását. Az Esterházy Emlékévhez saját, Isten szolgája Esterházy János életét, mártíriumát felidéző események megrendezésével, vagy az Emlékévet meghirdetők által szervezett és kiajánlott programok átvételével lehet csatlakozni. A tervezett programok (konferenciák, előadások, pályázatok, irodalmi estek, kiállítások, filmbemutatók) a járványügyi helyzet függvényében nyilvánosan vagy az online térben kerülnek megrendezésre.
Használjuk fel tehát az előttünk lévő Esterházy Emlékév rendezvény-lehetőségeit arra, hogy Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért fohászkodva minél szélesebb körben népszerűsítsük az általa tudatosan vállalt és képviselt keresztény érékrend mai aktualitását és fontosságát, az ő mondásának szellemében: „Cselekedjünk mindnyájan teljes egységben és szeretetben!”

Az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum Társulás és
a Felvidéki Mária Mirjam Rádió vezetősége

Az Esterházy János Emlékév megnyitása a lengyel médiában is megjelent:

Az Esterházy János Emlékév meghirdetése megjelent a Magyar Kurír katolikus hírportál hasábjain is.

Az Esterházy János Zarándokközpont imája

az Esterházy Emlékévben.

Fölséges és dicsőséges Istenünk!

Hálát adunk Neked az elmúlt esztendő minden kegyelmi adományodért, mellyel megajándékoztál bennünket a Te hűséges szolgádról, Esterházy Jánosról elnevezett Zarándokközpontban. Köszönjük mindazokat, akiknek indítást, erőt és segítséget adtál e zarándokközpont létrehozásához, hogy annak küldetésén keresztül minél többen megismerhessék az életét áldozatul felajánló János testvérünk mártíriumának kegyelmi forrását.

Köszönjük Neked azokat a jeleket melyekkel igazoltad számunkra kedves szolgád, Esterházy János ma is tevékeny, kegyelemközvetítő szeretetét és közbenjárását. Hálásak vagyunk a kapott imameghallgatásokért, a testi és lelki gyógyulásokért és a Te közelséged oly sok ember által megtapasztalt békéjéért. Köszönjük, hogy az ide látogató és zarándokló testvéreink közül senki nem távozott innét üres szívvel, mert Te minden hozzád fordulót megajándékozol az üdvösségünket munkáló szereteteddel.

Köszönjük Neked hogy az elmúlt esztendő minden megpróbáltatása ellenére is megáldottad kegyhelyünket. Köszönjük azokat a programokat is, melyeket a vírus-járvány vagy egyéb okok miatt nem sikerült megvalósítanunk, mert Te mindent fel tudsz használni azok javára, akik Téged szeretnek.

Bocsásd meg a felebaráti szeretet ellen elkövetett vétkeinket és mulasztásainkat, amikor az elmúlt évben érzéketlenül elutasítottuk a Te megbocsátásra és kiengesztelődésre hívó szavadat vagy elfeledtük megköszönni szereteted és gondoskodásod ajándékait.

A most induló Esterházy Emlékévben is Te légy orvosa hazánk, Európa és minden ember nyomorúságának! Kedves szolgád Esterházy János közbenjárására kérünk, könyörülj szülőföldünk s az azt körlülölelő békétlen világ testi-lelki bajain! Áraszd ki megbékélést hozó szeretetedet a magyar-szlovák és a közép-európai nemzetek együttélésére és összefogására. Irgalmazz ellenségeinknek és add, hogy minél több ember felismerje és a Te hű szolgád Esterházy János hitével vallja, hogy egyedül Te vagy a mi jövőnk és reményünk, Te vagy megmaradásunk egyetlen záloga és lehetősége!

Mennyei Atyánk! Így az emlékév kezdetén szeretnénk egészen átadni Neked és a Te gondjaidra bízni e központot működését. Neked adjuk az Esterházy Emlékévre vonatkozó gondolatainkat és terveinket is. Kérünk, küldj munkatársakat szőlődbe és tégy alkalmassá bennünket, mindarra, amit a Te hűséges szolgád Zarándokközpontja által az Esterházy Emlékévben szeretnél véghez vinni! Add kérünk, hogy minden a Te akaratod szerint történhessen itt a Zarándokközpontban és az egész életünkben!

A Boldogságos Szűzanya Mária közbenjárására kérünk, áldd meg a Zarándokközpont egész évi munkáját, minden idelátogató és itt imádkozó testvérünk életét. Engedd meg itt eléd tárt kéréseink akaratod szerint való teljesülését, hogy ebben is követve hű szolgád János példáját továbbra is élvezhessük az ő közbenjáró segítségét.

Végül engedd kérünk, hogy a Te hűséges szolgád, Esterházy János boldoggá avatásának örvendezhessünk itt a földön, s egykoron majd a mennyei szentek örök boldogságában vele együtt örökké dicsőíthessük a Te végtelen irgalmadat!

Ámen.

2021.I.6. Barsi Balázs atya gondolatai alapján, az Isten szolgája Esterházy János Zarándokközpont vezetése.

Kedves Esterházy János tisztelők !

Elkészült a Esterházy János Emlékév felvezető kisfilmeje.

Megtekinthető az alábbi kapcsolatok segítségével.

https://www.youtube.com/watch?v=Lq-tAzR6LLw

https://www.facebook.com/felvidek.ma/posts/3821804954508459

Mert vértanúid és szentjeid vére
Gazdaggá teszi a földet, megalapítja a szent helyeket.
Mert ahol valaha is szent lakozott, ahol valaha is
Vértanú adta vérét Krisztus véréért,
Ott szent a föld és a szentség nem távozik belőle…

T.S.Elliot

Esterházy zsoltár

Esterházy János gróf, megalázottak és megnyomorítottak János bácsija. A te neved és sorsod immár elválaszthatatlanul, örökre összefonódik a XX. század magyar kálváriájával ahol néped keresztjét magadra vetted és Krisztus áldozatának nyomán mártír halálodig hordoztad.

120 évvel ezelőtt, egy immár véglegesen elmúlt évszázadban láttad meg a napvilágot egy olyan országban, amelyet akkor és később is, a sajátodnak vallottál és halálodig nem kívántál lemondani róla. 120. születésnapod ünneplése alkalmat ad arra is, hogy köszönetet mondjunk neked a te földi pályafutásod, kálváriád minden stációjáért.

Köszönjük, hogy vállalva az osztályrészül kapott mostoha sorsot az új határ-megvonása után is szülőföldeden maradtál, bár százezernyi menekülőhöz hasonlóan neked is lett volna más választási lehetőséged. De te osztoztál azoknak a millióknak a sorsában, akiket ugyanúgy mint téged soha nem kérdeztek meg arról, hol és milyen határok között kíván élni, akik egyik napról a másikra váltak másodrangú állampolgáraivá új hazájuknak.

Köszönjük neked, hogy sok ezernyi társaddal együtt te sem nyugodtál bele soha a kényszerűség szülte élethelyzetbe, s kisebbségi (keresztényszocialista) politikusként a jogegyenlőségéért, a vallási, gazdasági, szociális és kulturális egyenrangúságért szálltál síkra.

Köszönjük, hogy kivívva sorstársaid ragaszkodást, megbecsülését, ellenségeid már akkor megmutatkozó gyűlöletét is vállalva 1935-ben a prágai parlament képviselője lettél, ahol minden felszólalásod alkalmával szembeszálltál a kisebbségekkel szembeni igazságtalan állampolitikájával.

Köszönjük, hogy küldetésedet oly komolyan vetted, hogy miatta semmibe vetted saját osztályod egykori kiváltságait és nemcsak hirdetted de magad is következetesen betartottad az osztály és felekezet feletti összefogás és egyenlőség keresztény elveit.

Köszönjük neked, hogy 1938-ban amikor az újabb nagyhatalmak újabb országhatárokat szabtak, te ismét a nehezebb utat, a szülőföldön való maradást választottad, s úgy láttad, hogy az üldözött kisebbségi magyarság érdekvédelmét ismét parlamenti képviselőként, ezúttal Pozsonyban tudod a lehető legjobban ellátni.

Köszönettel tartozunk, hogy egy eljövendő jobb, igazságosabb világ érdekében ott ismét bátor bírálója lettél a fejed fölé kerülő újabb állam-hatalom politikájának, ahol a másodrendűség mellett még azt is meg kellett élned, hogy a reciprocitás elve és az egyre elhatalmasodó náci ideológia alapján túszként tartottak számon téged és sorstársaidat.

Köszönjük, hogy az ilyen körülmények ellenére is, amikor csak tehetted szót emeltél az üldözöttek védelmében, az ,,embertelen és istentelen” intézkedések (köztük a zsidók elhurcolását szentesítő) törvények ellen és nem voltál hajlandó kiszolgálni a náci hatalmat. Nyíltan hirdetted, hogy A MI JELÜNK A KERESZT, s nekünk az idegen ,,export” ideológiák helyett a saját nemzeti és keresztény hagyományainkhoz kell ragaszkodnunk.

Köszönjük, hogy magad is tevékenyen részt vállaltál az üldözöttek, a magyar, szlovák, zsidó, lengyel menekültek pártfogásában. Szókimondó, bátor és következetes kiállásoddal ellenfelévé váltál a nyilas magyar és szlovák diktatórikus rezsimnek és ezért a nyilasok előbb letartóztatták majd halálosan megfenyegettek, a szlovák hatalom képviselői pedig 1944-ben megfosztottak mentelmi jogodtól és parlamenti mandátumodtól, majd bíróság elé állítottak.

Köszönettel tartozunk neked azért, hogy bár alkalmad lett volna elmenekülni, mégis helyeden maradtál akkor is, amikor egy soron következő újabb nagyhatalom újabb határvonalakat húzott, s ezzel egy időben megkezdte a rád bízottak kíméletlen ,,kollektív” üldözését.

Köszönjük, hogy a magad bőrének mentése helyett ekkor is, a magyar néped érdekében kívántál eljárni és tiltakozni a jogfosztottság ellen, aminek egyenes következményeként letartóztattak és 10 szlovákiai magyar társaddal együtt a gulagba hurcoltak.

Köszönjük, hogy elítéltetésed és kegyetlen büntetésed sem tudta benned megtörni Isten-hitedet, hazaszeretetedet, hűségedet, s inkább vállaltad, hogy áldozata leszel az egymást követő totalitárius diktatúráknak, minthogy megtagadd elveidet és azokat az értékeket, melyek évezreden keresztül megtartói voltak az itt élő magyarságnak és a velünk együtt élő más népeknek és nemzeteknek.

Köszönjük, hogy a végletekig hinni tudtál abban is, hogy lehetséges a megbékélés és a szolidaritás a Duna-medence népei és nemzetei között. Ezen belül pedig lehetséges a szlovák-magyar megbékélés, s ez olyan érték, amelyért nem veszhet kárba semmilyen áldozat.

Köszönjük, hogy kitartottál hitedben és börtönéveid hosszú során sem tudtak megtörni és ,,átnevelni”, sőt szenvedéseid és számtalan megaláztatásod ellenére lelki támasza, bátorítója, vigasztalója voltál a veled együtt fogva tartott magyarnak, szlováknak, csehnek, cigánynak, kereszténynek és hitetlennek egyaránt.

Köszönjük, (ha ilyet köszönni lehet), hogy életed feláldozását értünk a magyarság felszabadulásáért ajánlottad fel. Jelentjük szabadok vagyunk de csak részlegesen. De bizakodunk, mert tőled kaptuk a példát hitre, bizalomra és a szeretetre is. Mert reád is érvényes az evangéliumi igazság: ,,Senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért.” Te ezt tetted legyen jutalmad a XX. század más ismert és ismeretlen mártírjaival együtt egy nemzet örökké tartó hálás emlékezete.

Köszönjük, hogy teljesítve végakaratodat, szülőfölded befogadhatta földi maradványaidat, s az alsóbodoki sziklakápolna fogadótermébe immár mindenki előtt nyitva áll. Visszatértél hát ismét közénk, oda, ahonnét soha el nem tudták szakítani lelked. S mi betérhetünk ismét hozzád egy jó szóra, panaszos sóhajra, égbe küldött fohászra és hálaadásra, mert tudjuk, hogy te meghallgatsz bennünket.

Köszönjük, hogy boldoggá avatásod krakkói megindulásával visszakaptuk hitünket a te égi jussodban, mennyei patronálásodban, Krisztust jelenítő szeretetedben. Ezért kérünk, járj közben értünk ott fenn, ahol lelked immár az örök üdvösség részese lett, járj közben azért hogy nekünk – még lentieknek – legyen, legalább egy kicsivel könnyebb az előttünk lévő XXI. század annál a huszadiknál, amelynek keresztjét te értünk, s gyermekeinkért, áldozatod beteljesedéséig hűséggel hordoztad.

Segíts újrakezdeni, hogy száz meghátrálás és elrontott próbálkozás után is tudjunk hinni és kitartani. Hinni, hogy van a pusztulásból kiút, s még számunkra is tartogat életet a jövő. Segíts reménykedni és építkezni. Régi romok felett megújult lelkülettel újra hazát teremteni.

Segíts, hogy az életedben általad vallott és vállalt keresztény eszmények és értékek népünk emlékezetében emlékeddel együtt örökké megmaradjanak és egy magára már oly soká várató föltámadásban egyszer valósággá is válhassanak.

Isten szolgája Esterházy János, járj közben értünk!

MI

A havonkénti első szerdai szentmisék és más ünnepi szertartások a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnából Alsóbodokról a következő Facebook oldalakon követhetőek élőben:

Esterházy János Zarándokközpont  – https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont 
Szövetség a Közös Célokért – https://www.facebook.com/szakc.sk/ 
Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat – https://www.facebook.com/telefonszolgalat/ .

Nagy Ferenc

Esterházy János emlékére

Fáradtak vagyunk,
sejtjeinkben munkálkodik a halál is,
de az ige erejével
épüljӧn fel emlékedre katedrális.
Fényárban úszó tornyaiból
éltető Napként süssӧn ránk a lélek,
hordozva Isten tervének mását,
a teremtés virágbaborulását.
Mert lélek nélkül csak az anyagot formáljuk.
Ez az út Bábelhez vezet
és a tӧrmelék súlya alatt
nyӧghet időkig az emlékezet.
Rossz lett a világ, talán nem is hitted,
mikor népeink ügyét az Atya elé vitted
és vittél reményt nyirkos, hideg, sӧtét zugokba,
szeretetet a csillagokba.
Tested megtӧrték, de Krisztus békéjéből
táplálkozott lelked,
amikor felvetted roppant kereszted.
Mennyi szegény árva maradt
a csitári hegyek alatt, a Tátra alján,
Mátyusfӧldӧn, Csallókӧzben
s az egész Fӧldӧn ,
a Golgotán imádkoznak
kereszted tӧvében,
pedig értük szól az ének
katedrálisok belterében.
Uram, fogadd János testvérünket
szentjeid kӧrébe,
hogy imáinktól felvértezve
szórhassa szerteszét
a megbocsátás jussát,
s jӧvőt féltő üzenetét.

Az emléknaphoz kapcsolódó gondolatok:

- Marek Jędraszewski, krakkói érsek, metropolita üzenete: http://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2020/09/metropolita.pdf

- Márfi Gyula nyugalmazott érsek homíliája: http://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2020/09/homilia.pdf

- A posztulátor üzenete Isten szolgája Esterházy János földi maradványainak alsóbodoki temetésének 3. évfordulója alkalmából: http://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2020/09/posztulator.pdf

 

 

Archívum

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő,

2020. augusztus 5-én Alsóbodokon a Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolában sorra kerülő, havi első szerdai szentmisén való részvételre, melyet Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlunk fel.

A szentmise előtt 16.30-tól rózsafüzért imádkozunk. 17.00 órakor szentmise, melyet Andruskó Gyula nagycétényi plébános mutat be.

A szentmise on-line közvetítésen keresztül nézhető a www.ma7.sk és a www.felvidek.ma honlapokon illetve a következő oldalakon:

www.facebook.com/ejzarandokkozpont, www.facebook.com/EsterhazyJanosTarsulas

Imádkozzunk minél többen közösen, egy szívvel és lélekkel!

————————————–

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő, 2020. július 1-én Alsóbodokon sorra kerülő, havi első szerdai szentmisén való részvételre, melyet Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlunk fel.

A szentmise előtt 16.30-tól rózsafüzért imádkozunk. Jó idő esetén a Zarándokközpont szabadtéri oltáránál ft. Sárai Attila nagyölvedi plébános 17.00 órakor szentmisét mutat be.

Tisztelettel, ifj. Dr.Csámpai Ottó

A szentmise on-line közvetítésen keresztül nézhető a www.ma7.sk és a www.felvidek.ma honlapokon illetve a következő oldalakon:

www.facebook.com/ejzarandokkozpont, www.facebook.com/EsterhazyJanosTarsulas

Imádkozzunk minél többen közösen, egy szívvel és lélekkel!

————————————–

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a

2020. június 18-án Alsóbodokon sorra kerülő, csütörtöki szentmisén való részvételre, melyet

Paulisz Boldizsár

lelki üdvéért ajánlunk fel halálának 2. évfordulója alkalmából.

A szentmisét Mons. Ďurčo Zoltán plébános, püspöki helynök celebrálja 17.00 órakor a Zarándokközpont kápolnájában.

Imádkozzunk minél többen közösen, egy szívvel és lélekkel!

—————————–

MEGHÍVÓ: 2020. június 3-ra

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő,  2020. június 3-án Alsóbodokon sorra kerülő, havi első szerdai szentmisén való részvételre, melyet Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és a Zarándokközpontot odaadó munkájával a kezdet óta hűséggel támogató, a napokban váratlanul elhunyt Tóth Klára testvérünk lelki üdvéért ajánlunk fel.
A szentmise előtt 16.30-tól rózsafüzért imádkozunk. Jó idő esetén  a Zarándokközpont szabadtéri oltáránál Mons. Ďurčo Zoltán plébános, püspöki helynök által 17.00 órakor bemutatott  szentmise keretében sor kerül Bíró László tábori püspöknek a Nemzeti Összetartás Napjával és az Isten szolgája Esterházy János lelki örökségével kapcsolatos főpásztori üzenetének közzétételére.
A szentmise on-line közvetítésen keresztül nézhető a www.m7.sk és a www.felvidek.ma honlapokon illetve a következő facebook kapcsolatokon on-line : www.facebook.com/ejzarandokkozpont, és www.facebook.com/EJT-EsterhazyJanosTarsulas
Imádkozzunk minél többen közösen, egy szívvel és lélekkel!

—————————————————

 MEGHÍVÓ: 2020. május 6-ra

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány szeretettel hív mindenkit az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és a közép-európai nemzetek megbékéléséért felajánlott következő első szerdai „on-line” szentmisére, melybe a magnificat.ro honlapon, az „Élő szentmise közvetítés”-re kattintva kapcsolódhatnak be a résztvevők.

Program:

16.30 (magyar idő szerint) – Virtuális zarándoklat az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontba

17.00 (magyar idő szerint) – Az Isten szolgája gróf  Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott szentmisét Böjte Csaba ferences szerzetes atya mutatja be.

A Dévára kihelyezett fogadalmi szentmise legfőbb küldetése, hogy az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért mondott szentmisében a nemzeti összetartozás jegyében imában egyesüljünk erdélyi és kárpát-medencei testvéreinkkel. Vértanúink és szentjeink közbenjárását kérve együtt könyörögjünk nemzetünk, Európa és a világ jövőjéért. A Jézus nyomában lépő Esterházy János példáját követve merjük hitünket védelmezve, a Szentlélek sugalatát befogadva teljes megbocsájtásban ráhagyatkozni az Atya akaratára.

Az első szerdai on-line szentmisék a vírus járvány végéig folytatódnak. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté: 18, 20)

 

Tisztelt Esterházy János tisztelők!

Szentmise közvetítése Esterházy János boldoggá avatásért

Az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum Társulás értesíti Esterházy János tisztelőit, hogy a járványügyi helyzet miatt, jelenleg a világhálón kapcsolódhatnak majd be a hónap első szerdáján bemutatott szentmisébe.

A következő szentmisére 2020. április 1-én, szerdán kerül sor, amelyet a pozsonyeperjesi római katolikus templomból sugároznak majd 17 órakor. A szentmisét ThDr. Karaffa János atya, a Pázmaneum Társulás elnöke mutatja be.

Egyelőre a világhálón a Facebookon, az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum oldalán látható majd az élő közvetítés.

Figyelmükbe ajánljuk még a következő olvasmányt:

Online kegyelem – Szempontok a „képernyőszentmisék” kultúrájának kialakításához
https://www.magyarkurir.hu/nezopont/online-kegyelem-szempontok-kepernyoszentmisek-kulturajanak-kialakitasahoz

Üdvözlettel: Karaffa Attila
—————————————————

Meghívó: 2020. március 4.

A nagyböjti időszak első szerdáján mindemkit szeretettel hívunk az Esterházy János Zarándokközpontba szentmisére a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnába

Alsóbodokra, melyre 2020. március 4-én kerül sor.
Program :
16.30 óra – Rózsafűzér ima a kápolnában
17.00 óra – Szentmise
A szentmisét Isten szolgája gróf Esterházy János boldoggá avatásáért ajánljuk fel,
melyet Nagy András udvardi esperes plébános mutat be.
—————————————————

Meghívó: 2020. február 5.

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő első szerdai szentmisére
2020.2.5-re Alsóbodokra a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnába.

Program :
16.30 óra – Rózsafűzér ima a kápolnában
17.00 óra – Szentmise
A szentmisét Isten szolgája gróf Esterházy János boldoggá avatásáért ajánljuk fel,
melyet Kiss Róbert kanonok Nagyszombati püspöki helynök mutat be.
—————————————————

Meghívó: 2019. december 4.

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő első szerdai szentmisére  2019. 12. 4-re Alsóbodokra a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnába. Program :
16.30 óra – Rózsafűzér ima a kápolnában
17.00 óra – Szentmise
A szentmisét Isten szolgája gróf  Esterházy János boldoggá avatásáért ajánljunk fel, melyet Pati Ferenc Károly jászfalusi /Jasová/plébános, premontrei szerzetes mutat be.
—————————————————

Meghívó: 2019. november 25

Pázmaneum Társulás tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2019. november 25-én (hétfőn), az Esterházy János emléknap keretén belül szervezett programjaira, köztük az Út a végtelenbe – Isten szolgája, Esterházy János c. film bemutatására.
Az emléknap programja a következő:
16:45 Koszorúzás a Fő utcai Esterházy domborműnél
17:00 Ünnepi szentmise a római katolikus Szent György plébániatemplomban
18:00 Filmbemutató és találkozás a rendezőkkel a Vermes-villában
—————————————————

Beszámolók az Esterházy János emléknapról

Az alábbiakban néhány tudósítást közölnénk az Esterházy János emléknapról:

https://ma7.sk/tajaink/ut-a-vegtelenbe-n-matyusfoldi-diakok-ismerkedtek-esterhazy-janos-tortenetevel

https://felvidek.ma/2019/09/esterhazy-janos-emleknap-alsobodokon-2/

https://ma7.sk/kozelet/hitelet/ahol-mindannyian-otthon-lehetunk-n-az-esterhazy-janos-emleknap-melysegei

https://ma7.sk/kozelet/hitelet/a-mi-jelunk-a-kereszt-n-tobb-mint-ezer-zarandok-alsobodokon

https://felvidek.ma/2019/10/isten-szolgaja-esterhazy-janos-lengyelorszagi-kultuszanak-terjedese/

A szent alkalmon először olvashatták az emberek magyar nyelven azt az imádságot, amelyet Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért Marek Jedraszewski, krakkói érsek, metropolita állított össze:

“Istenünk, Irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását.

Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását az őt üldözőkért is.

Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője anyai oltalma alatt.

Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy […], és áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.”

Saját képgalériánk elérhető az alábbi linken: http://esterhazyjanos.eu/esterhazy-janos-emleknap-alsobodok-2019-9-14/ 

—————————————————

Meghívó: 2019. október 2.

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit Alsóbodokra /Kálvária tér/, az Esterházy – zarándokhelyre 2019 október 2-ra /szerda/ 16.30 órára.

Az esemény programja :

16.30 Rószafűzér ima a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában.

17.00 Szentmise a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában, felajánlva Esterházy János boldoggá avatásáért.

A szentmisét bemutatja Galgóczi Rudolf főtisztelendő atya, légi /Lehnice/ plébános.
—————————————————

Esterházy János Emléknap – 2019. szeptember 14.

Isten Szolgája Esterházy János földi maradványai végső nyugalomra helyezésének 2. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi szabadtéri szentmisére és lelki programra, valamint a további kísérőrendezvényekre.

Meghívó magyarul: http://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2019/08/meghivo_HU_2019.pdf

Meghívó szlovákul: http://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2019/08/meghivo_SK_2019.pdf

—————————————————

„Tudjuk, hogy a nacionalizmusban óriási erőforrások rejlenek, melyek a legnagyobb alkotásokat hozhatják létre /…/ de ugyanennyire rombolóvá is válhatik a nacionalizmus, ha nem fogadja el az egyetemes humanitás és a keresztény gondolatvilág korlátozásait.”

(A szlovákiai magyar család élete…, 1942, In. A szlovákiai magyarság élete, Atheneum 1942.)

Tisztelt Látogató!

Kedves Testvérünk az Úrban!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük honlapunk nyitóoldalán, melyet az Alsóbodokon létesült Esterházy János Zarándokközpont, részletesebb megismertetése céljából hoztunk létre.

Tudatjuk, hogy teljesítve az 1957. március 8-án, mírovi börtönében mártírhalált halt zoboralji honfitársunk, Esterházy János végakaratát, hamvait 2017. szeptember 16-án, örök nyugalomra helyeztük az aznap felszentelt Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna sziklabarlangjában. Mindez az esemény Esterházy János halálának 60. és halálra ítélésének 70. évfordulóján történt. Megelégedéssel tölt el bennünket, hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló. A felemelő lelki élményt adó temetési nap óta, ugyanis naponta érkeznek azon érdeklődők telefonhívásai, akik egyénenként vagy zarándokcsoportként szeretnék tiszteletüket tenni Esterházy János földi maradványai előtt annak végső nyugvóhelyén.

Továbbra is bíztatunk mindenkit: Tájékozódási céllal bátran keressék fel honlapunkat, melyen az időpontok egyeztetése mellett részletes tájékoztatást tudunk nyújtani a látogatás menetrendjéről, illetve a zarándokközpont egyéb látnivalóiról. Szükség esetén, további információkért pedig hívják a 00421 905 536 896-os mobilszámot.

Már most látogatóink figyelmébe ajánljuk a Vas-Turul előtt lévő Esterházy János Emlékmúzeum tárlatát, valamint a kápolna felé vezető, Esterházy János szenvedéstörténetét magába foglaló keresztutat. Ennek egyes állomásai előtt meg-megállva átelmélkedhető a Hűség keresztútja stációinak tartalma, melyet három nyelven feltüntetett felirat, s egy, az Emlékmúzeumnál igényelhető imafüzet hoz közelebb a szemlélődőhöz. A dombtetőre felérve először az Esterházy János hamvait magában foglaló sziklabarlang megtekintését javasoljuk. Magukkal hozott koszorúikat, gyertyáikat, a barlang borítókövein helyezhetik el. A barlangba egyenként belépve közelítsük meg az oltárrész mögötti sziklafalban elhelyezett Esterházy János földi maradványait tartalmazó urnahelyet. Az Ő és Krisztus urunk szenvedéseire gondolva közben csöndben imádkozhatunk a kommunizmus és minden más diktatúra kegyetlensége miatt ártatlanul elpusztult áldozatok lelki üdvéért és magyarságunk mártírjaiért, kiknek egyike volt Esterházy János is.

Az életáldozatnak emléket állító sziklasírból való kilépés után, a felette magasodó Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna csöndjében, imádságos pihenési időt javasolunk a zarándoktestvéreknek. E helyszínen kérünk, minden ide, a kápolna csöndjébe érkező testvérünket, hogy mondjon el magában, vagy csoportjával együtt fennhangon egy imát Esterházy János boldoggá avatásáért, felföldi magyar közösségünk és magyar hazánk hitben való megmaradásáért és boldog jövőjéért.

Akik behatóbban szeretnék megismerni a felvidéki magyarság mártírjának életét, azok a helyszínen, kedvezményes áron megvásárolhatják Molnár Imre: Esterházy János élete és mártírhalála című könyvét, illetve a Kegyelem életfogytig című, Esterházy János szenvedéstörténetét magában foglaló kötetet és más kiadványokat is.

Adakozó lelkületű látogató testvéreink az Esterházy János Zarándokközpont fenntartásának céljára a kápolna belső terében kijelölt perselyekben helyezhetik el adományukat, melyet megköszönve Isten bőséges áldását kérjük az adományozók és családjuk életére.

Tisztelettel kérjük kedves Látogatóinkat, hogy a zarándokközpontból való távozás előtt feltétlenül jegyezzék be neveiket a Vendégkönyvbe, s ha úgy gondolják, osszák meg velünk érzéseiket, gondolataikat, imaszándékaikat. Mindezt utólag, az alsóbodoki zarándokútról hazatérve a honlapunkon lévő Vendégkönyvben is megtehetik.

Kívánjuk minden testvérünknek, hogy alsóbodoki zarándoklata után, lelkileg feltöltődve, Isten kegyelmével megerősödve térhessen vissza szülőföldjére, s ott családja és rokonai körében adja tovább az Esterházy János mártírhalálából mindannyiunk számára forrásozó jó hírt: „Isten nem hagy bennünket magunkra szenvedéseink legmélyebb sötétjében sem”, hanem keresztünket velünk hordozva vezet el bennünket az örök feltámadásra. Ámen!

Tekintsen meg 2 rövid összefoglaló videót (2*7 perc) Esterházy János életéről:

Szervezők:

Partnereink:

Egy kattintással böngészhet társhonlapjaink tartalmában.

Támogatóink:

Támogatóink listáját folyamatosan bővítjük.

Facebook