Vyznamenanie krakovského arcibiskupa Mareka Jędraszewskiho a podnikateľa z Dolných Obdokoviec Boldizsára Paulisza cenou Jánosa Esterházyho

Budapest, Parlament, Horná komora, 20. marca 2018

Ako člen predsedníctva Združenia Rákóczi, ktorý podporuje hornozemských Maďarov, ale aj ako Maďar bojujúci za ciele Pamätného výboru Jánosa Esterházyho v tomto združení, dovoľte mi, aby som sa s vami podelil o svoje myšlienky o tom, v čom by mohli byť spojencami naše Združenie Rákóczi a bratské národy. Tak, ako to vyplýva z odkazu Esterházyho. V prvom rade s Poliakmi. Sme spojencami.

Sme priatelia, a nielen iba preto, lebo sme sa narodili za Poliaka alebo Maďara, jedného z „dvoch dobrých priateľov“.

My sme nielen priateľmi preto, lebo sme sa narodili za Poliaka alebo Maďara, t.j. za jedného z „dvoch dobrých priateľov“,

A nie sme iba bratia v Bohu, čo z určitého hľadiska znamená viac, ako byť spojencami. Hoci aj spojenectvo je svätým pojmom: aj Pán Boh, podľa vlastného výroku je naším spojencom, keďže s nami uzavrel zmluvu.

My (ocenení a darcovia ceny) sme priatelia, bratia a spojenci, lebo máme spoločné ciele, pričom pracujeme spolu za ich dosiahnutie, a keď je možné a potrebné, tak aj spolu bojujeme. Cena Jánosa Esterházyho vyjadruje práve toto spojenectvo.

  • Sme spojenci pre právnu rehabilitáciu Jánosa Esterházyho. Nie je to záležitosť iba Maďarov. Z pomsty bol obvinený z vojnových zločinov, pretože bol jedným z prvých zástancov za objasnenie pravdy v prípade katyňského zločinu. Musí sa skončiť odsúdenie tých, ktorí hovoria pravdu ohľadom nacizmu a komunizmu vo svete.

  • Preto sme v duchu Esterházyho spojencami, ktorí odmietajú protiľudské a totalitné režimy. Nie je dôveryhodný ten, kto nekoná proti hriechom a hrozbám druhého režimu, pričom prenasleduje tých, ktorí z kresťanského presvedčenia – tak ako János Esterházy – sa postavia proti obom režimom.

  • Práve preto sme spojencami pre takú Európu a svet, kde neexistuje priestor pre žiadny taký režim, ktorý by ľudí pripravil o dôstojnosť vyplývajúcu z prirodzeného práva, a to o: život, pohlavie, vlasť, národ, vieru, spoločenstvo s bratmi a sestrami vo viere, svedomie, poznanie a blízkosť svojho Stvoriteľského Boha – čiže o ich identitu.

  • Keďže vyšehradská spolupráca dnes v Európe obhajuje práve tieto hodnoty, sme spojencami v duchu Esterházyho pre silnú a slobodnú strednú Európu. János Esterházyho sa narodil od poľskej matky a maďarského otca, žil na Slovensku a miloval, „navždy miloval“ Slovákov. Za svoju širšiu vlasť považoval priestor medzi Jadranským, Čiernym a Baltským morom. Dlhujeme mu tým, že skupinu národov žijúcu v tomto priestore vnímame nielen pragmaticky, ale aj emocionálne.

  • Práve preto v duchu Esterházyho sme spojencami pre vytvorenie bratského vzťahu medzi Maďarmi a Slovákmi. Bez maďarsko-slovenského bratstva neexistuje silná stredná Európa. Ani toto nie je pragmatickou vecou. Esterházy sa domnieval, že Boh tieto dva národy stvoril na blízke bratstvo. Naši predkovia boli spolu šťastní, spolu sa trápili a mnohokrát aj spolu bojovali za slobodu. Je potrebné obnoviť tento výnimočne úzky vzťah, ktorý je založený na spoločnej histórii.

  • Áno. Slováci predstavujú náš bratský národ. Preto je pre nás nesmierne dôležité, že označenie Esterházyho ako vojnového zločinca zbavuje našich slovenských bratov od možnosti slobodného spoznania a prijatia jeho dedičstva. Však žil aj pre nich. Majú na to právo, potrebujú to ako my. Preto je aj táto cena, aby každý z nás bez strachu mal možnosť spoznať a prijať duchovné dedičstvo Jánosa Esterházyho. Aby sme boli bratom slovenského národa v osobe Jánosa Esterházyho, tak ako sme s Poliakmi.

Niekto môže naznačiť, že po vymenovaní niekoľkých dimenzií našej spolupráce a spojenectva, ešte som sa nemienil o právach menšinových komunít. O takej veci, za ktorú Esterházy položil svoj život.

Môžeme však hodnoverne veriť v ktoromkoľvek zo spomenutých cieľov pri spochybnení práv národnostných menšín ochrániť svoj každodenný život a budúcnosť? Je možné vytvoriť hodnoverné spojenectvo proti totálnym režimom bez ochrany práv národnostných menšín? Je možné vytvoriť hodnoverné spojenectvo pre Európu, ktorá rešpektuje identitu bez ochrany práv národnostných menšín? Je možné vytvoriť hodnoverné spojenectvo pre silnú a slobodnú strednú Európu bez ochrany práv národnostných menšín? Je možné trvale obnoviť maďarsko-slovenské bratstvo bez ochrany práv národnostných menšín? Zrejme nie.

Práve preto je symbol Jánosa Esterházyho pre naše združenie nesmierne dôležitý. Všetko, za čo bojujeme – lepší svet, lepšia Európa, silná stredná Európa a maďarsko-slovenské bratstvo – je tiež pre jeho najbližšiu a najdôležitejšiu komunitu. Je to predovšetkým pre nich. Pre Maďarov žijúcich na Slovensku, ktorí veľa trpeli, ale dúfajú vo veľkú budúcnosť.

Facebook