SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ ISTEN SZOLGÁJA ESTERHÁZY JÁNOS

végső nyugalomra helyezésének 5. és elhunytának 65. évfordulója

alkalmából szervezett ünnepi műsorról

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont szeretettel vár minden zarándokot 2022. szeptember 16-17-én, a 65 évvel ezelőtt elhunyt Isten szolgája Esterházy János végső nyugalomra helyezése 5. évfordulójára szervezett Esterházy Zarándoknap ünnepi szentmiséjére és az ehhez kapcsolódó lelki programokra. Az öt évvel ezelőtt felszentelt alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont a felvidéki magyarság egyik fontos lelki központjává vált, melynek köszönhetően Kárpát-medence-szerte egyre többen megismerik Isten szolgája Esterházy János szolgáló, önfeláldozó és ellenségeiért imádkozó szeretetének ránk bízott példáját. Ezért hívjuk újabb közösségi együttlétre és lelki feltöltődésre a Zarándokközpont immár ötödik búcsújára a kedves testvéreket. Zoboralján, Isten szolgája Esterházy János szülőföldi nyughelyén mindannyian otthon lehetünk, hisz ő értünk élt, s a mi jövőnkért, megmaradásunkért vállalta a szenvedés keresztjét. Ránk hagyott lelki örökségének központi zarándokhelyén, mindenki otthon érezheti magát, akár egyénileg, akár családjával vagy közösségével érkezik Alsóbodokra.

Idén, végakarata teljesülésének 5., jubileumi évfordulóján, Esterházy János nagycsaládjaként szeretnénk megtartani találkozónkat, ahol helye lesz a közös elmélkedésnek és imádságnak, de a közös étkezések mellett a testvéri beszélgetéseknek is, amelynek révén osztozhatunk egymás örömében, gondjában és bánatában egyaránt. Ahogyan Isten szolgája Esterházy János fogalmazta: „Család vagyunk: egy az anyánk, egy a vérünk, egy a szívünk, egy az Istenünk! Szeressük, tiszteljük és becsüljük mindenekfelett Istenünket és anyánkat, és szeressük egymást, mint jó testvérek, mert csak a családi összetartozásnak az életbe átvitt tudata biztosíthatja a szebb és boldogabb jövőt.”

A szeptember 17-i zarándoknapra érkező testvérektől ezúttal is szívesen fogadjuk a magukkal hozott kéréseket, imaszándékokat, adományokat, beleértve településük koszorúját vagy földadományát is. Kérjük, hogy a földadományt tartalmazó zsebkendőnyi vászon zacskót jelöljék meg a település nevével, címerével és azt érkezésük után a szabadtéri oltár előtt adják át a szervezőknek. A megszentelt földadományokat a szentmise után, a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna sziklasírjában, Esterházy János urnafülkéjében helyezzük el.

A Via Mariae polgári társulás szeptember 17-én reggel gyalogos zarándoklatot indít, amely 09.30 órakor indul a bábindali Szent Imre-templomtól Alsóbodokra (4 km). A zarándoklaton előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet, aki jelzi ezt a patay.peter@gmail.com e-mail címen.

A résztvevő lelkiatyákat kérjük, hogy érkezésüket szíveskedjenek előre jelezni az info@esterhazyjanos.eu címen, így előre tervezni tudjuk a szentgyónások menetét is.

A Szervezők nevében:

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok
Reconciliatio Esterházy János Egyesület
Pázmaneum Társulás

Az Esterházy Zarándoknap programtervezete:

Mottó: „Család vagyunk: egy az anyánk, egy a vérünk, egy a szívünk, egy az Istenünk!(EJ)

Helyszín: Esterházy János Zarándokközpont, Alsóbodok 426

Időpont: 2022. szeptember 16-17. (péntek – szombat)

2022. IX. 16. (péntek) Az Esterházy János Zarándoknap vigíliai eseményei Alsóbodokon

18.00 Isten szolgája Esterházy János portré-kiállítás megnyitója.
18.30 „Eltörölhetetlen történet” lengyel Esterházy-dokumentumfilm bemutató és beszélgetés a film lengyel alkotóival (Helyszín: Konferenciaközpont).
21.00 Esti gyertyafényes keresztút, majd imavirrasztás a békéért a kápolnában.

 

2022. IX. 17. (szombat) Az Esterházy János Zarándoknap programja

09.30-11.00 A második Esterházy János gyalogos zarándoklat Bábindalról Alsóbodokra.
10.00-tól Kapunyitás, a zarándokok fogadása, beszámoló az Esterházy János Zarándokközpont eseményeiről.
11.00-11.30 „A mi jelünk a kereszt!” A gyalogos zarándokcsoport bevonulása a Zarándoknap jelképével (imaszándékok, földadomány, fogadása, megáldása).
11.30-11.50 Isten szolgája Esterházy János köztünk való jelenléte, tanúságtételek, beszámolók.
11.50-12.00 Esterházy János végakaratának teljesítése beszámoló a hamvak megtalálásáról és a végakaratot teljesítő temetésről.
12.00 Déli harangszó – Úrangyala imádság.
12.05-12.20 Az Alsóbodoki Asszonykórus fellépése.
12.20-13.15 Isten szolgája Esterházy János üzenete a mához. Dr. Csókai András és Eperjes Károly gondolatai.
13.15-14.15 A Hűség keresztútjának imádságos bejárása.
14.15-14.45 Az Esterházy János emlékérem ünnepélyes átadása.
14.45-15.00 A vendégek köszöntése.
15.00 Ünnepi hálaadó szentmise, főcelebráns: Marton Zsolt váci megyéspüspök
(A szentmise szándéka: Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért, magyar és közép-európai vértanú társaiért, a nemzetek közti megbékéléséért, az ukrajnai békéért.)
17:00 Esterházy oratórium, a Szent Efrém Férfikar előadása

A zarándoknap védnöke Mons. Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke.

Mindenkit szeretettel hív és vár
az Esterházy János Zarándokközpont vezetősége.

 

Az Esterházy János Emlékév meghirdetése megjelent a Magyar Kurír katolikus hírportál hasábjain is.
Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt hónapban, az Isten szolgája Esterházy János temetésének 3. évfordulóján szervezett emléknapon a Covid-19 vírus által okozott rendkívüli körülmények közepette is elzarándokoltak Alsóbodokra és részt vettek a Szent Kereszt Felmagasztalása  kápolna előtt megtartott Lelkinap programján és az azt betetőző, Puss Sándor atya főcelebrálásával megtartott ünnepélyes szentmisén.
Mint ismeretes a határzár miatt az idén nem tudtunk magyarországi zarándokokat fogadni, ám a Lelkinap programjainak helyet adó szabadtéri színpad nézőtere így is megtelt az Esterházy Jánost tisztelő hívekkel. A szlovákiai résztvevők mellett külön köszönet illeti a Csehországból (Balga Zoltán plébános atya vezetésével) és a Lengyelországból  érkező zarándokokat. Mindannyiunk közös jelenléte nagyszerű bizonyítékát adta az Isten szolgája Esterházy Jánoshoz való ragaszkodásunknak és az Ő tiszteletét növelő kultusz erősödésének.
A fentieken túl, külön is köszönetet szeretnénk mondani mindazon testvéreknek, aki az egész év folyamán kitartanak az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért folytatott  ima-szolgálatunkban, akik az Ő közbenjárását kérve fohászkodnak a Mennyei Atyához, s akik bármilyen más, lelki vagy anyagi formában támogatják az Esterházy János Zarándokközpont működését és annak szolgálatát.
Köszönet és hála a mi Urunknak Istenünknek az elmúlt időszakban, Isten szolgája Esterházy János közbenjárására történt ima-meghallgatásokért és minden tőle kapott kegyelemért.
A jövőben, továbbra is szeretettel hívjuk és várjuk-  felekezettől függetlenül – mindazon zarándokokat, akik Isten szolgája Esterházy János lelkületét követve, a Szentháromságnak átadott szívvel és lélekkel, illetve Nagyasszonyunkat, a Boldogságos Szűzanyát tisztelve szeretnének magyar népünkért és a közép-európai nemzetek megbékéléséért imádkozni és cselekedni.
„Imádkozzunk és cselekedjünk mindnyájan egyetértésben és szeretetben!”  20020. X. 1. Az Isten szolgája Esterházy János Zarándokközpont vezetősége

†​

ELHUNYT DR. HALZL JÓZSEF, A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG TISZTELETBELI ELNÖKE

Dr. Halzl József Győrben született 1933. december 19-én. Apai ága a felvidéki Szencről, anyai ága a burgenlandi Sopronkeresztúrról származik. Iskoláit Ácson, Pannonhalmán, Hatvanban és Budapesten végezte.

A budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett. 1957-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnök oklevelet. Később ugyanezen az egyetemen doktorált. Az 1956-os forradalom idején ötödéves műegyetemi hallgatóként az események részeseként naplót írt, amelyet a rendszerváltozás után megjelentetett. 1991 és 1994 között a Magyar Villamosművek vezérigazgatójaként irányította az ország legnagyobb vállalatát. A rendszerváltozás idején aktívan bekapcsolódott a Magyar Demokrata Fórum munkájába, egy ideig a párt igazgatójaként is dolgozott. 1990-től 2018-ig a Rákóczi Szövetség elnöki tisztségét töltötte be. 2018-ban a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnökévé választották.

Neki köszönhető, hogy az Isten szolgája Esterházy János szellemi kihantolásárt és rehabilitálásáért a rendszerváltással egy időben meginduló társadalmi mozgalom a Rákóczi Szövetség keretei között otthont és éltető hátteret kapott. Így lett az Esterházy János Emlékbizottság a szövetség egyik legaktívabb munkát végző szakbizottsága, melynek mindenkori elnöke egyben a Rákóczi Szövetség alelnöki posztját is betöltötte. Dr. Halzl József elnök úr, az elsők között volt aki felismerte és hirdette, milyen nagy szükség van az Esterházy János mártíriumában rejlő erkölcsi erőre nemcsak a felvidéki, de az anyaországi magyar társadalomnak is. Körútjain gyakran idézte Esterházy Jánosnak a magyar iskolával, a magyar kultúrával, a keresztény hittel és a közép-európai összetartozással kapcsolatos kijelentéseit és nyíltan hirdette azt is, hogy az általa vezetett szövetségnek két nagy patrónusa és példaképe van, ez pedig II. Rákóczi Ferenc és gróf Esterházy János. A szövetség lehetőségeihez mérten odaadóan támogatta az Esterházy kultusz terjedését a felvidéki emlékhelyek létrejöttét. Mindezt és felvidéki magyarságért végzett további áldozatos munkájáért az Esterházy János Emlékbizottság 2000-ben az Esterházy-emlékérem odaítélésével mondott számára köszönetet. Halzl elnök urat nagy örömmel töltötte el az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont létrejötte, ahol a mártír gróf végakaratát teljesítve, 2016-ban megtörténhetett Isten szolgája földi maradványainak eltemetése is.

Dr. Halzl Józsefet a Rákóczi Szövetség saját halottjának tekinti, az Esterházy János Zarándokközpont és vele az Esterházy Jánost tisztelők egyre bővülő tábora pedig Isten szolgája Esterházy János közbenjárásával ajánlja lelkét a Mennyei Atya soha el nem múló irgalmas szeretetébe.

Nyugodj örök békében Elnök Úr!

Az Isten szolgája Esterházy János Zarándokközpont vezetősége

Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy Csehi József mérnök, a Rákóczi Szövetség szombathelyi szervezetének elnöke, az Esterházy János Zarándokközpont kezdet óta támogató barátja, hosszú, súlyos betegségét követően visszaadta lelkét a Teremtőnek. Csehi József, több mint két évtizeden át tevékenykedett a Rákóczi Szövetség szombathelyi szervezetének alapítójaként, majd elnökeként. Hihetetlenül sok energiával és áldozatos tevékenységgel rendezvények egész sorát szervezte, melyeken keresztül szívós kitartással és lelkesedéssel képviselte a felvidéki magyarság ügyét a helyi társadalom előtt. Rendszeresen képviselte a szövetséget a szombathelyi és környékbeli nemzeti ünnepeken és emléknapokon, valamint a budapesti és felvidéki Esterházy János ünnepségeken. Elévülhetetlen érdemei voltak Esterházy János szombathelyi kultuszának kialakulásában és megerősödésében, de lelkiismeretes szervező munkájának is köszönhetően országosan sőt Kárpát-medencei szinten is ismertté vált a Pozsonyi Magyar Galéria „Hommage Esterházy János” című kiállítása, amely képzőművészeti alkotások gyűjteményes kiállításával idézte meg a felvidéki mártír-politikus emlékét. Vezető szerepet vállalt a mártír Esterházy Jánosnak szentelt szombathelyi történelmi konferenciák megszervezésében, melyeken neves hazai és felvidéki személyiségek, történészek, politikusok, diplomaták vettek részt. Folyamatosan figyelemmel kísérte Isten szolgája Esterházy János volt szibériai rabtársának, a celldömölki Hetényi Józsefnek sorsát, akit élete végéig támogatóan segített. Baráti kapcsolatokat épített ki a zoborvidéki magyarokkal, rendszeres résztvevője volt az alsóbodoki Esterházy János emlékünnepségeknek, a március 15-i megemlékezéseknek, valamint a nyári hagyományőrző találkozóknak. Távoztával egy igazi hazafival és becsületes emberrel lettünk szegényebbek. Példaadó életéért és tevékenységéért hálát adva a Teremtőnek, emlékét megőrizzük.

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont és a Rákóczi Szövetség szombathelyi vezetősége.

 

 

Facebook