Golgota árán diadal

    Esterházy János nagyböjti gondolatai

  

       Amikor az egyház tanítása szerint a nagyböjtben elmélkedünk Krisztus szenvedéseiről és haláláról és húsvét ünnepén örvendünk a világosság győzelmének a sötétség felett, az élet és az igazság diadalának a halál és a hamisság felett, szemünkbe ötlik a párhuzam a megváltás isteni tanítása és az eszmék földi útja között.

Gyakran az eszméknek is meg kell járniuk a kálvária útját, sokszor az eszme hirdetőinek a legsúlyosabb megpróbáltatásokon kell átesniük, hogy végül a szenvedésekben megtisztulva diadalra vigyék az eszmét. A megváltás misztériuma: A Golgota szenvedései és a kereszthalál gyakran ismétlődik meg az eszmék útján is: a világosság itt is gyakran küzd a sötétséggel az eszmei igazság küzd az álpróféták tévtanával és a világosságnak, az eszmei igazságnak gyakran látszólag el kell buknia, mint ahogyan Krisztus is meghalt a keresztfán; de elérkezik a győzelem napja, Krisztus diadalmasan felemelkedik sírjából, a világosság leküzdi a sötétséget és szíveinket béke és öröm tölti el.

A mai válságos időket nyugodtan mondhatjuk az eszme nagyböjtjének, a bűnbánat idejének, amikor a lélek magába szálltan imádsággal, böjttel, alamizsnával vezekel, a szenvedés idejének, amikor a lélek megtisztul a szennytől a megpróbáltatás és lelki magasztalás idejének, amikor az eszmébe vetett hit sziklaszilárddá keményedik bennünk.

És ha látjuk az anyagi és lelki kataklizmát, amelyet az elszabadult földi erők ütközése felidézett, közel érezhetjük az ember Golgotáját, az eszme megpróbáltatásainak beteljesülését, amelyből az eszme csak megtisztultan és győzedelmesen kerülhet ki. Nem mindig vagyunk erősek az eszméért vívott küzdelemben és gyakran sóhajtunk fel szomorúan, hogy bár múlna el tőlünk a keserű pohár, de végül megnyugszunk sorsukban és türelemmel viseljük el.

Krisztus példája megtanít bennünket, hogy a húsvét győzelmének öröme csak akkor igazi és maradandó, ha előbb átestünk a kálvária szenvedésein, ha a diadalt a Golgota árán vívtuk ki.

És boldogok lehetünk, ha a diadalt a Golgota árán vívtuk ki. És boldogok lehetünk, ha soraink között nincsenek kételkedők és árulók. Boldogok lehetünk, ha nem tagadjuk meg az eszmét a legválságosabb órákban sem, ha éberen őrködünk és nem futamodunk meg a megpróbáltatások idejében. Akkor nincs okunk a keserves sírásra és bánkódásra, mint Péternek volt a zsidó főpap udvarán, amikor a kakas kukorékolása emlékeztette lelki gyengeségére.

Ha hűek maradunk és rendületlenül kitartunk eszménk mellett, ha éberen őrködünk, hogy a szélsőségek csábítása ne bontsa meg egységünket, akkor attól sem kell tartanunk, hogy Júdás akadjon közöttünk, aki pénzért elárulja az eszmét. Az eszme frontján is érvényes az árulóra, jobb lett volna, ha meg nem született volna.

Azok is megvetik, akik szolgálatába anyagiakért szegődött és végül belső szégyene borítja fel lelke egyensúlyát. Viszont, ha rendületlenül kitartunk a mi eszménk mögött annak kálváriáján, ha áldozatkészséggel, fegyelemmel és önmegtartóztatással vezeklünk az eszme nagyböjtjének idején, ha nem rendült meg hitünk akkor sem, ha az eszme külső erőszak nyomán látszólag elbukik, akkor végül nem maradhat el eszménk diadala, akkor kis családunk minden tagja számára igaz örömet, boldogságot és megváltást hoz majd a magyar húsvét.

(Gróf Esterházy János nagyböjti gondolatai a Magyar Néplap 1944. április. 6-i lapszámában jelent meg.)

(Magyar Néplap/Felvidék.ma)

Dr. Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott pozsonyi nagykövetének szavai az alsóbodoki Esterházy jános Zarándokközpontban

„Talán nem véletlen, hogy János gróf születésnapját mindig az 1848-as forradalom évfordulójával együtt ünnepeljük. Ő egyértelműen a márciusi ifjak, Petőfi Sándor örököse. No nem feltétlenül forradalmi hevületükben, szabadságharcos retorikájukban, hanem a nemzet iránti feltétel nélküli szeretetben és felelősségvállalásban. Esterházy Jánosnál az Isten és a nemzet iránti szeretet elválaszthatatlan volt egymástól. Keresztény elhivatását is elsősorban nemzete szolgálatában élte meg. Mélyen hitte, amit mi itt mindannyian vallunk: igaz emberré, hívő kereszténnyé egyedül nem, csak családunk, közösségünk, nemzetünk ölelésében és szolgálatában válhatunk.“

https://felvidek.ma/2023/03/esterhazy-janos-emlekenek-ajanlott-milada-horakova-tragediajarol-szolo-eloadas-a-budapesti-nemzeti-szinhazban/

Dr. Bábel Balázs érsek úr védnökségével

Megalakult az Isten szolgája Esterházy János Imaszövetség

2022. október 15-én Bacsfán a Szentantali Könnyező Szűzanya Kegyhelyén megtartott Isten szolgája Esterházy Jánosnak szentelt emléknap fontos eseményeként Schranko László plébános atya Imaszövetség létrejöttét hirdette meg. Az újonnan meghirdetett lelki közösség fő feladata az lesz, hogy tagjai naponként imádkozzanak Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért. Az Imaszövetség tagjai egyúttal ígéretet tesznek arra is, hogy követve Esterházy János, Istenre való ráhagyatkozásának példáját, elősegítik lelki örökségének kibontakoztatását többek között azáltal, hogy:

1. hűségesek maradnak Krisztus Urunkba vetett hitükhöz és szülőföldjükhöz,

2. imádkoznak nemzetükért és a népek közti kiengesztelődésért,

3. a testvéri egységet erősítve imádkoznak szeretteikért, jótevőikért, valamint Egyházunk, civilizációnk s nemzeteink ellenségeiért.

Az imaszövetség védnökségét vállaló Bábel Balázs kalocsai érsek atya homíliájában többek közt Mika Waltari református lelkész könyvéből idézve elmondta A szentek visszatérnek, mert üzenetet hoznak számunkra. Ilyen aktuális mondanivalója van számunkra Isten szolgája Esterházy János életszentségének is. Az ő egész élete egy tanúságtétel. Mert a szentek, a történelemben velünk élő Isten gondviselő szeretetének tanúi. Ezt a hozzánk lehajló gondviselő Istent ismerhetjük fel a vértanú Esterházy János életében is, és ennek felismerését segítené elő még jobban az ő boldoggá avatása is. Ezért, Esterházy János lelki családjaként összefogással kell imádkoznunk erre a szándékra.

A Bacsfa-Szentantal Mária-kegyhelyen meghirdetett Isten szolgája Esterházy János Imaszövetséghez az esterhazyima@gmail.com címen lehet csatlakozni a pontos név és e-mail- vagy postai elérhetőség megadásával. A szervezők a csatlakozók részére megküldik a boldoggá avatási imát is tartalmazó tagság-igazoló lapot és a továbbiakban erre a címre továbbítják az Isten szolgája Esterházy Jánossal kapcsolatos tájékoztató anyagokat, értesítőket.

Az Isten szolgája Esterházy János Imaszövetséget, illetve a boldoggá avatási folyamatot a Reconciliatio Esterházy János Egyesület alábbi számlaszámán lehet támogatni:

Bankszámla adatok Forint befizetésre:

Számla szám: 12100011-10657830

Iban: HU54121000111065783000000000

Deviza Bankszámla adatok EURO befizetésre:

IBAN: HU26121000111065784700000000

SWIFT KOD: GNBAHUHB

Szeretettel várjuk a boldoggá avatási folyamatot imáikkal segíteni kívánó testvérek csatlakozását. Nagylelkű felajánlásaikért a Jó Isten áldását és Isten szolgája Esterházy János égi közbenjárását kérjük minden lelki és anyagi támogatónk számára.

Dr. Schranko László, plébános

fr. Pawel Cebula OFM, posztulátor

 

https://www.youtube.com/watch?v=H9tXADr4FTQ

 A Triptichon, Esterházy János élete és öröksége címmel háromrészes dokumentumfilm készült,

  melyet öt országban forgattak, s mely magyar és lengyel közszolgálati televíziók támogatásával készült.
 A filmeposz megtekinthető az alábbi kapcsolat segítségével :

Engesztelő ima Esterházy Jánossal a békéért

Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen és ezt mondta: Békesség nektek!” (Jn 20,26)

Irgalmas Istenünk, Isten szolgája Esterházy János érdemeiért kérjük, bocsásd meg bűneinket!

Istenem, ne fordítsd el tőlem arcodat,

Kősziklám vagy, amin megtörik minden erőszak és háború hulláma.

János testvérünk, te a háború és üldöztetés idején ajtót nyitottál nekünk a békesség felé. Börtöneid zárt ajtaja mögött tanúságot tettél Krisztusról, aki a mi békénk és kiengesztelődésünk. Segíts, hogy ki tudjuk tárni szívünk zárt ajtaját Krisztus, a Béke Fejedelme előtt!

Teremtő Istenem, testvéremnek őrzőjévé tettél és én gyilkosa lettem.

Bocsáss meg Uram, mert megosztottságunkkal feszítünk téged keresztre.

János testvérünk, Te szenvedéseid keresztjét könyörgésképpen ajánlottad fel a Jó Istennek szűkebb családodért, a szélesebb, meg a legszélesebb családunk boldogabb jövőjéért. Esterházy János érdemeire kérünk, Uram, add, hogy egymással kiengesztelődve az egyetértés útjára lépjünk, családjaink, nemzetünk és a népek nagy családjának testvéri közösségében.

János, te képes voltál megbocsájtani és imádkozni üldözőidért is, ahogy Krisztus imádkozott értünk. Kérünk légy a béke hírnöke! Segíts a fegyverek helyett a párbeszéd hangján szólni, kő szív helyett hússzívvel élni.

Bocsáss meg Uram, mert elfordultunk tőled! Pásztorunk vagy, aki átvezet a halál árnyékának völgyein.

Isten szolgája Esterházy János, te a hótiszta erények világát kívántad elérni, légy közbenjárónk, hogy a szívünkbe írt törvény szerint engedelmeskedjünk Isten jóakaratának és hozzá legyünk hűségesek, hogy mi is a béke eszközei lehessünk.

Az Úr virrasszon felettünk és Mária, a Tengernek csillaga mutasson utat a sötét, viharos éjszakában! Megváltó Krisztusunk, feltámadásod reménye hozzon új hajnalt, hogy lássak Uram! A te arcodat keresem!

Uram irgalmazz nekünk!

Mária, Béke Királynője könyörögj érettünk!

Ámen 

Aktualitások: 

 

 MEGHÍVÓ

       Alsóbodokra, Nyitrára és Aranyosmarótra 2023 március 19-re

https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2023/03/2023.-marc.-19.-meghivo.pdf

Értesítés

Értesítjük Isten szolgája Esterházy János tisztelőit, hogy 2023. június 7-én, 16.00 órai kezdettel kerül sor Alsóbodokon a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában a hagyományos szerdai szentmisére,

 

                                          melyet Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlunk fel. A szentmise szlovák nyelven lesz bemutatva.

                                          A szentmisét Ft. Marián Kuffa atya, Žakovce plébánosa mutatja be.

                                          A szentmise figyelemmel kísérhető az alábbi facebook megosztások segítségével:

                                          Esterházy János Zarándokközpont –

                                                     https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont

                                          Felvidék. ma –

                                                     https://www.facebook.com/felvidek.ma

Pozvánka na svätú omšu

Pozývame Vás k účasti na svätej omši venovanú prosbe o blahorečenie Božieho služobníka Jánosa Esterházyho,

ktorá sa uskutoční v stredu, 7. júna 2023 o 16:00 v Kaplnke Povýšenia svätého kríža v Pútnickom

centre Jánosa Esterházyho v Dolných Obdokovciach. 

Svätú omšu bude celebrovať otec Marián Kuffa, farár zo Žakoviec.

                                                      Svätú omšu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach :

                                                      Esterházy János Zarándokközpont – Pútnické centrum Jánosa Esterházyho

                                                                    https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont

                                                      Felvidék. ma –  Felvidék. ma

                                                                    https://www.facebook.com/felvidek.ma

Márciusi rendezvények Isten szolgája Esterházy János tiszteletére a 2023-as esztendőben

https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2023/03/Marciusi-rendezvenyek.doc

Mert vértanúid és szentjeid vére
Gazdaggá teszi a földet, megalapítja a szent helyeket.
Mert ahol valaha is szent lakozott, ahol valaha is
Vértanú adta vérét Krisztus véréért,
Ott szent a föld és a szentség nem távozik belőle…

T.S.Elliot

Esterházy zsoltár

Esterházy János gróf, megalázottak és megnyomorítottak János bácsija. A te neved és sorsod immár elválaszthatatlanul, örökre összefonódik a XX. század magyar kálváriájával ahol néped keresztjét magadra vetted és Krisztus áldozatának nyomán mártír halálodig hordoztad.

120 évvel ezelőtt, egy immár véglegesen elmúlt évszázadban láttad meg a napvilágot egy olyan országban, amelyet akkor és később is, a sajátodnak vallottál és halálodig nem kívántál lemondani róla. 120. születésnapod ünneplése alkalmat ad arra is, hogy köszönetet mondjunk neked a te földi pályafutásod, kálváriád minden stációjáért.

Köszönjük, hogy vállalva az osztályrészül kapott mostoha sorsot az új határ-megvonása után is szülőföldeden maradtál, bár százezernyi menekülőhöz hasonlóan neked is lett volna más választási lehetőséged. De te osztoztál azoknak a millióknak a sorsában, akiket ugyanúgy mint téged soha nem kérdeztek meg arról, hol és milyen határok között kíván élni, akik egyik napról a másikra váltak másodrangú állampolgáraivá új hazájuknak.

Köszönjük neked, hogy sok ezernyi társaddal együtt te sem nyugodtál bele soha a kényszerűség szülte élethelyzetbe, s kisebbségi (keresztényszocialista) politikusként a jogegyenlőségéért, a vallási, gazdasági, szociális és kulturális egyenrangúságért szálltál síkra.

Köszönjük, hogy kivívva sorstársaid ragaszkodást, megbecsülését, ellenségeid már akkor megmutatkozó gyűlöletét is vállalva 1935-ben a prágai parlament képviselője lettél, ahol minden felszólalásod alkalmával szembeszálltál a kisebbségekkel szembeni igazságtalan állampolitikájával.

Köszönjük, hogy küldetésedet oly komolyan vetted, hogy miatta semmibe vetted saját osztályod egykori kiváltságait és nemcsak hirdetted de magad is következetesen betartottad az osztály és felekezet feletti összefogás és egyenlőség keresztény elveit.

Köszönjük neked, hogy 1938-ban amikor az újabb nagyhatalmak újabb országhatárokat szabtak, te ismét a nehezebb utat, a szülőföldön való maradást választottad, s úgy láttad, hogy az üldözött kisebbségi magyarság érdekvédelmét ismét parlamenti képviselőként, ezúttal Pozsonyban tudod a lehető legjobban ellátni.

Köszönettel tartozunk, hogy egy eljövendő jobb, igazságosabb világ érdekében ott ismét bátor bírálója lettél a fejed fölé kerülő újabb állam-hatalom politikájának, ahol a másodrendűség mellett még azt is meg kellett élned, hogy a reciprocitás elve és az egyre elhatalmasodó náci ideológia alapján túszként tartottak számon téged és sorstársaidat.

Köszönjük, hogy az ilyen körülmények ellenére is, amikor csak tehetted szót emeltél az üldözöttek védelmében, az ,,embertelen és istentelen” intézkedések (köztük a zsidók elhurcolását szentesítő) törvények ellen és nem voltál hajlandó kiszolgálni a náci hatalmat. Nyíltan hirdetted, hogy A MI JELÜNK A KERESZT, s nekünk az idegen ,,export” ideológiák helyett a saját nemzeti és keresztény hagyományainkhoz kell ragaszkodnunk.

Köszönjük, hogy magad is tevékenyen részt vállaltál az üldözöttek, a magyar, szlovák, zsidó, lengyel menekültek pártfogásában. Szókimondó, bátor és következetes kiállásoddal ellenfelévé váltál a nyilas magyar és szlovák diktatórikus rezsimnek és ezért a nyilasok előbb letartóztatták majd halálosan megfenyegettek, a szlovák hatalom képviselői pedig 1944-ben megfosztottak mentelmi jogodtól és parlamenti mandátumodtól, majd bíróság elé állítottak.

Köszönettel tartozunk neked azért, hogy bár alkalmad lett volna elmenekülni, mégis helyeden maradtál akkor is, amikor egy soron következő újabb nagyhatalom újabb határvonalakat húzott, s ezzel egy időben megkezdte a rád bízottak kíméletlen ,,kollektív” üldözését.

Köszönjük, hogy a magad bőrének mentése helyett ekkor is, a magyar néped érdekében kívántál eljárni és tiltakozni a jogfosztottság ellen, aminek egyenes következményeként letartóztattak és 10 szlovákiai magyar társaddal együtt a gulagba hurcoltak.

Köszönjük, hogy elítéltetésed és kegyetlen büntetésed sem tudta benned megtörni Isten-hitedet, hazaszeretetedet, hűségedet, s inkább vállaltad, hogy áldozata leszel az egymást követő totalitárius diktatúráknak, minthogy megtagadd elveidet és azokat az értékeket, melyek évezreden keresztül megtartói voltak az itt élő magyarságnak és a velünk együtt élő más népeknek és nemzeteknek.

Köszönjük, hogy a végletekig hinni tudtál abban is, hogy lehetséges a megbékélés és a szolidaritás a Duna-medence népei és nemzetei között. Ezen belül pedig lehetséges a szlovák-magyar megbékélés, s ez olyan érték, amelyért nem veszhet kárba semmilyen áldozat.

Köszönjük, hogy kitartottál hitedben és börtönéveid hosszú során sem tudtak megtörni és ,,átnevelni”, sőt szenvedéseid és számtalan megaláztatásod ellenére lelki támasza, bátorítója, vigasztalója voltál a veled együtt fogva tartott magyarnak, szlováknak, csehnek, cigánynak, kereszténynek és hitetlennek egyaránt.

Köszönjük, (ha ilyet köszönni lehet), hogy életed feláldozását értünk a magyarság felszabadulásáért ajánlottad fel. Jelentjük szabadok vagyunk de csak részlegesen. De bizakodunk, mert tőled kaptuk a példát hitre, bizalomra és a szeretetre is. Mert reád is érvényes az evangéliumi igazság: ,,Senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért.” Te ezt tetted legyen jutalmad a XX. század más ismert és ismeretlen mártírjaival együtt egy nemzet örökké tartó hálás emlékezete.

Köszönjük, hogy teljesítve végakaratodat, szülőfölded befogadhatta földi maradványaidat, s az alsóbodoki sziklakápolna fogadótermébe immár mindenki előtt nyitva áll. Visszatértél hát ismét közénk, oda, ahonnét soha el nem tudták szakítani lelked. S mi betérhetünk ismét hozzád egy jó szóra, panaszos sóhajra, égbe küldött fohászra és hálaadásra, mert tudjuk, hogy te meghallgatsz bennünket.

Köszönjük, hogy boldoggá avatásod krakkói megindulásával visszakaptuk hitünket a te égi jussodban, mennyei patronálásodban, Krisztust jelenítő szeretetedben. Ezért kérünk, járj közben értünk ott fenn, ahol lelked immár az örök üdvösség részese lett, járj közben azért hogy nekünk – még lentieknek – legyen, legalább egy kicsivel könnyebb az előttünk lévő XXI. század annál a huszadiknál, amelynek keresztjét te értünk, s gyermekeinkért, áldozatod beteljesedéséig hűséggel hordoztad.

Segíts újrakezdeni, hogy száz meghátrálás és elrontott próbálkozás után is tudjunk hinni és kitartani. Hinni, hogy van a pusztulásból kiút, s még számunkra is tartogat életet a jövő. Segíts reménykedni és építkezni. Régi romok felett megújult lelkülettel újra hazát teremteni.

Segíts, hogy az életedben általad vallott és vállalt keresztény eszmények és értékek népünk emlékezetében emlékeddel együtt örökké megmaradjanak és egy magára már oly soká várató föltámadásban egyszer valósággá is válhassanak.

Isten szolgája Esterházy János, járj közben értünk!

MI

A havonkénti első szerdai szentmisék és más ünnepi szertartások a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnából Alsóbodokról a következő Facebook oldalakon követhetőek élőben:

Esterházy János Zarándokközpont  – https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont 
Szövetség a Közös Célokért – https://www.facebook.com/szakc.sk/ 
Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat – https://www.facebook.com/telefonszolgalat/ .

Jánosy István

Keresztút

Ezerszer Messiások a magyar Messiások.”

Esterházy János emlékére

Ő is megjárta az Ő keresztútját,
Mert mentette, védte az üldözötteket
Szenvedése egyre hasonlóbb lett
Megváltója szenvedéseihez:
köpdösték, kínozták, kigúnyolták
de ő a száját nem nyitotta meg.
Oh, én népem,
legyen neked példa kietlen szenvedése,
ne marakodj magaddal magtalan,
ne borulj le az aranyborjú előtt,
magzataidat az anyaméhben kivesztve,
magad gyors fogyásra ítélve, pusztulásra,
lombtalan fa, lekaszabolt virág.
Szeresd, aki téged jobban szeretett,
kit mégse becsültél: sírja jeltelen.

A benne élő Krisztusnak engedelmeskedett

    Lukácsy György Hazatérés című drámája Esterházy Jánosról

„Mint magyar és keresztény és mint katolikus  a javaslatot istentelennek és embertelennek tartom.”

Gróf, politikus, apa és mártír – Esterházy János azon kevés 20. századi államférfiúink egyike, aki tragikus életútja ellenére példaként áll előttünk. A „felvidék csillagának” útját mutatja be a Nemzeti Színház előadása a 120 éve született „Isten szolgája Esterházy János” tiszteletére rendezett emlékév alkalmából.

Mi adhat hitet egy embernek, aki következetessége miatt mindent – karriert, családot, szabadságot – elveszít, és bár tudja, hogy otthonától távol, egy csehszlovák börtönben fog meghalni, mégsem hallják soha panaszkodni? Esterházy János a magyar ügy legkövetkezetesebb képviselője a Trianon utáni Felvidéken. Kiállt a magyar érdekekért, de a szlovák kisebbségi jogokért is. Amikor az 1938-as első bécsi döntést követően Horthy Miklós kormányzó bevonul Kassára, az emberek ujjongva köszöntik a felvirágozott város főterén. Esterházy János méltóságot visz az örömünnepbe, mert önmérsékletre szólít: „Mi, itt maradt magyarok, ígérjük, hogy kezet adunk az itt élő szlovák testvéreinknek, és velük együtt dolgozunk egy szebb jövőért. Az ideát lévő magyaroktól pedig kérem, hogy az idecsatolt szlovákok nemzeti érzéseit tartsák a legmélyebb tiszteletben, engedjék meg, hogy ugyanúgy élhessenek itt, mint ahogy azt mi odaát követeljük.”

Később is megmarad a lelkiismerete által megszabott, egyenes úton, és ellentmond az ordas eszméknek. Jó tetteiért el is nyeri büntetését. 1942-ben a szlovák parlament egyedüli képviselőjeként mond nemet a zsidók deportálásáról szóló törvényre: „mert mint magyar és keresztény és mint katolikus a javaslatot istentelennek és embertelennek tartom”. Személyesen is ment zsidó családokat a kibontakozó vészkorszakban. Nyilvánosan megvallja: „a mi jelünk a kereszt, nem a horogkereszt”. Az még csak természetes, hogy ezért a kiállásáért a Gestapo üldözi, de a szovjet megszállók is elfogják: a Gulagra küldik két év kényszermunkára, visszatérve a kommunista Csehszlovákiába először indoklás nélkül halálra, majd „kegyelemből” életfogytiglanra ítélik, a börtönben éri a halál.

A Hazatérés című életrajzi dráma szabadtéri ősbemutatóját 2020. szeptember 18-án tartotta a Nemzeti Színház társulata az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban.

További képek: https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/hazateres-1/kapcsolodo-tartalmak#/

 A rádiós beszámoló a dráma bemutatójáról meghallgatható az alábbi linkre kattintva.

 

Archívum

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő,

2020. augusztus 5-én Alsóbodokon a Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolában sorra kerülő, havi első szerdai szentmisén való részvételre, melyet Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlunk fel.

A szentmise előtt 16.30-tól rózsafüzért imádkozunk. 17.00 órakor szentmise, melyet Andruskó Gyula nagycétényi plébános mutat be.

A szentmise on-line közvetítésen keresztül nézhető a www.ma7.sk és a www.felvidek.ma honlapokon illetve a következő oldalakon:

www.facebook.com/ejzarandokkozpont, www.facebook.com/EsterhazyJanosTarsulas

Imádkozzunk minél többen közösen, egy szívvel és lélekkel!

————————————–

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő, 2020. július 1-én Alsóbodokon sorra kerülő, havi első szerdai szentmisén való részvételre, melyet Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlunk fel.

A szentmise előtt 16.30-tól rózsafüzért imádkozunk. Jó idő esetén a Zarándokközpont szabadtéri oltáránál ft. Sárai Attila nagyölvedi plébános 17.00 órakor szentmisét mutat be.

Tisztelettel, ifj. Dr.Csámpai Ottó

A szentmise on-line közvetítésen keresztül nézhető a www.ma7.sk és a www.felvidek.ma honlapokon illetve a következő oldalakon:

www.facebook.com/ejzarandokkozpont, www.facebook.com/EsterhazyJanosTarsulas

Imádkozzunk minél többen közösen, egy szívvel és lélekkel!

————————————–

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a

2020. június 18-án Alsóbodokon sorra kerülő, csütörtöki szentmisén való részvételre, melyet

Paulisz Boldizsár

lelki üdvéért ajánlunk fel halálának 2. évfordulója alkalmából.

A szentmisét Mons. Ďurčo Zoltán plébános, püspöki helynök celebrálja 17.00 órakor a Zarándokközpont kápolnájában.

Imádkozzunk minél többen közösen, egy szívvel és lélekkel!

—————————–

MEGHÍVÓ: 2020. június 3-ra

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő,  2020. június 3-án Alsóbodokon sorra kerülő, havi első szerdai szentmisén való részvételre, melyet Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és a Zarándokközpontot odaadó munkájával a kezdet óta hűséggel támogató, a napokban váratlanul elhunyt Tóth Klára testvérünk lelki üdvéért ajánlunk fel.
A szentmise előtt 16.30-tól rózsafüzért imádkozunk. Jó idő esetén  a Zarándokközpont szabadtéri oltáránál Mons. Ďurčo Zoltán plébános, püspöki helynök által 17.00 órakor bemutatott  szentmise keretében sor kerül Bíró László tábori püspöknek a Nemzeti Összetartás Napjával és az Isten szolgája Esterházy János lelki örökségével kapcsolatos főpásztori üzenetének közzétételére.
A szentmise on-line közvetítésen keresztül nézhető a www.m7.sk és a www.felvidek.ma honlapokon illetve a következő facebook kapcsolatokon on-line : www.facebook.com/ejzarandokkozpont, és www.facebook.com/EJT-EsterhazyJanosTarsulas
Imádkozzunk minél többen közösen, egy szívvel és lélekkel!

—————————————————

 MEGHÍVÓ: 2020. május 6-ra

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány szeretettel hív mindenkit az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és a közép-európai nemzetek megbékéléséért felajánlott következő első szerdai „on-line” szentmisére, melybe a magnificat.ro honlapon, az „Élő szentmise közvetítés”-re kattintva kapcsolódhatnak be a résztvevők.

Program:

16.30 (magyar idő szerint) – Virtuális zarándoklat az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontba

17.00 (magyar idő szerint) – Az Isten szolgája gróf  Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott szentmisét Böjte Csaba ferences szerzetes atya mutatja be.

A Dévára kihelyezett fogadalmi szentmise legfőbb küldetése, hogy az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért mondott szentmisében a nemzeti összetartozás jegyében imában egyesüljünk erdélyi és kárpát-medencei testvéreinkkel. Vértanúink és szentjeink közbenjárását kérve együtt könyörögjünk nemzetünk, Európa és a világ jövőjéért. A Jézus nyomában lépő Esterházy János példáját követve merjük hitünket védelmezve, a Szentlélek sugalatát befogadva teljes megbocsájtásban ráhagyatkozni az Atya akaratára.

Az első szerdai on-line szentmisék a vírus járvány végéig folytatódnak. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté: 18, 20)

 

Tisztelt Esterházy János tisztelők!

Szentmise közvetítése Esterházy János boldoggá avatásért

Az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum Társulás értesíti Esterházy János tisztelőit, hogy a járványügyi helyzet miatt, jelenleg a világhálón kapcsolódhatnak majd be a hónap első szerdáján bemutatott szentmisébe.

A következő szentmisére 2020. április 1-én, szerdán kerül sor, amelyet a pozsonyeperjesi római katolikus templomból sugároznak majd 17 órakor. A szentmisét ThDr. Karaffa János atya, a Pázmaneum Társulás elnöke mutatja be.

Egyelőre a világhálón a Facebookon, az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum oldalán látható majd az élő közvetítés.

Figyelmükbe ajánljuk még a következő olvasmányt:

Online kegyelem – Szempontok a „képernyőszentmisék” kultúrájának kialakításához
https://www.magyarkurir.hu/nezopont/online-kegyelem-szempontok-kepernyoszentmisek-kulturajanak-kialakitasahoz

Üdvözlettel: Karaffa Attila
—————————————————

Meghívó: 2020. március 4.

A nagyböjti időszak első szerdáján mindemkit szeretettel hívunk az Esterházy János Zarándokközpontba szentmisére a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnába

Alsóbodokra, melyre 2020. március 4-én kerül sor.
Program :
16.30 óra – Rózsafűzér ima a kápolnában
17.00 óra – Szentmise
A szentmisét Isten szolgája gróf Esterházy János boldoggá avatásáért ajánljuk fel,
melyet Nagy András udvardi esperes plébános mutat be.
—————————————————

Meghívó: 2020. február 5.

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő első szerdai szentmisére
2020.2.5-re Alsóbodokra a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnába.

Program :
16.30 óra – Rózsafűzér ima a kápolnában
17.00 óra – Szentmise
A szentmisét Isten szolgája gróf Esterházy János boldoggá avatásáért ajánljuk fel,
melyet Kiss Róbert kanonok Nagyszombati püspöki helynök mutat be.
—————————————————

Meghívó: 2019. december 4.

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő első szerdai szentmisére  2019. 12. 4-re Alsóbodokra a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnába. Program :
16.30 óra – Rózsafűzér ima a kápolnában
17.00 óra – Szentmise
A szentmisét Isten szolgája gróf  Esterházy János boldoggá avatásáért ajánljunk fel, melyet Pati Ferenc Károly jászfalusi /Jasová/plébános, premontrei szerzetes mutat be.
—————————————————

Meghívó: 2019. november 25

Pázmaneum Társulás tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2019. november 25-én (hétfőn), az Esterházy János emléknap keretén belül szervezett programjaira, köztük az Út a végtelenbe – Isten szolgája, Esterházy János c. film bemutatására.
Az emléknap programja a következő:
16:45 Koszorúzás a Fő utcai Esterházy domborműnél
17:00 Ünnepi szentmise a római katolikus Szent György plébániatemplomban
18:00 Filmbemutató és találkozás a rendezőkkel a Vermes-villában
—————————————————

Beszámolók az Esterházy János emléknapról

Az alábbiakban néhány tudósítást közölnénk az Esterházy János emléknapról:

https://ma7.sk/tajaink/ut-a-vegtelenbe-n-matyusfoldi-diakok-ismerkedtek-esterhazy-janos-tortenetevel

https://felvidek.ma/2019/09/esterhazy-janos-emleknap-alsobodokon-2/

https://ma7.sk/kozelet/hitelet/ahol-mindannyian-otthon-lehetunk-n-az-esterhazy-janos-emleknap-melysegei

https://ma7.sk/kozelet/hitelet/a-mi-jelunk-a-kereszt-n-tobb-mint-ezer-zarandok-alsobodokon

https://felvidek.ma/2019/10/isten-szolgaja-esterhazy-janos-lengyelorszagi-kultuszanak-terjedese/

A szent alkalmon először olvashatták az emberek magyar nyelven azt az imádságot, amelyet Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért Marek Jedraszewski, krakkói érsek, metropolita állított össze:

„Istenünk, Irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását.

Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását az őt üldözőkért is.

Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője anyai oltalma alatt.

Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy […], és áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.”

Saját képgalériánk elérhető az alábbi linken: https://esterhazyjanos.eu/esterhazy-janos-emleknap-alsobodok-2019-9-14/ 

—————————————————

Meghívó: 2019. október 2.

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit Alsóbodokra /Kálvária tér/, az Esterházy – zarándokhelyre 2019 október 2-ra /szerda/ 16.30 órára.

Az esemény programja :

16.30 Rószafűzér ima a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában.

17.00 Szentmise a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában, felajánlva Esterházy János boldoggá avatásáért.

A szentmisét bemutatja Galgóczi Rudolf főtisztelendő atya, légi /Lehnice/ plébános.
—————————————————

Esterházy János Emléknap – 2019. szeptember 14.

Isten Szolgája Esterházy János földi maradványai végső nyugalomra helyezésének 2. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi szabadtéri szentmisére és lelki programra, valamint a további kísérőrendezvényekre.

Meghívó magyarul: https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2019/08/meghivo_HU_2019.pdf

Meghívó szlovákul: https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2019/08/meghivo_SK_2019.pdf

—————————————————

„Tudjuk, hogy a nacionalizmusban óriási erőforrások rejlenek, melyek a legnagyobb alkotásokat hozhatják létre /…/ de ugyanennyire rombolóvá is válhatik a nacionalizmus, ha nem fogadja el az egyetemes humanitás és a keresztény gondolatvilág korlátozásait.”

(A szlovákiai magyar család élete…, 1942, In. A szlovákiai magyarság élete, Atheneum 1942.)

Tisztelt Látogató!

Kedves Testvérünk az Úrban!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük honlapunk nyitóoldalán, melyet az Alsóbodokon létesült Esterházy János Zarándokközpont, részletesebb megismertetése céljából hoztunk létre.

Tudatjuk, hogy teljesítve az 1957. március 8-án, mírovi börtönében mártírhalált halt zoboralji honfitársunk, Esterházy János végakaratát, hamvait 2017. szeptember 16-án, örök nyugalomra helyeztük az aznap felszentelt Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna sziklabarlangjában. Mindez az esemény Esterházy János halálának 60. és halálra ítélésének 70. évfordulóján történt. Megelégedéssel tölt el bennünket, hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló. A felemelő lelki élményt adó temetési nap óta, ugyanis naponta érkeznek azon érdeklődők telefonhívásai, akik egyénenként vagy zarándokcsoportként szeretnék tiszteletüket tenni Esterházy János földi maradványai előtt annak végső nyugvóhelyén.

Továbbra is bíztatunk mindenkit: Tájékozódási céllal bátran keressék fel honlapunkat, melyen az időpontok egyeztetése mellett részletes tájékoztatást tudunk nyújtani a látogatás menetrendjéről, illetve a zarándokközpont egyéb látnivalóiról. Szükség esetén, további információkért pedig hívják a 00421 905 536 896-os mobilszámot.

Már most látogatóink figyelmébe ajánljuk a Vas-Turul előtt lévő Esterházy János Emlékmúzeum tárlatát, valamint a kápolna felé vezető, Esterházy János szenvedéstörténetét magába foglaló keresztutat. Ennek egyes állomásai előtt meg-megállva átelmélkedhető a Hűség keresztútja stációinak tartalma, melyet három nyelven feltüntetett felirat, s egy, az Emlékmúzeumnál igényelhető imafüzet hoz közelebb a szemlélődőhöz. A dombtetőre felérve először az Esterházy János hamvait magában foglaló sziklabarlang megtekintését javasoljuk. Magukkal hozott koszorúikat, gyertyáikat, a barlang borítókövein helyezhetik el. A barlangba egyenként belépve közelítsük meg az oltárrész mögötti sziklafalban elhelyezett Esterházy János földi maradványait tartalmazó urnahelyet. Az Ő és Krisztus urunk szenvedéseire gondolva közben csöndben imádkozhatunk a kommunizmus és minden más diktatúra kegyetlensége miatt ártatlanul elpusztult áldozatok lelki üdvéért és magyarságunk mártírjaiért, kiknek egyike volt Esterházy János is.

Az életáldozatnak emléket állító sziklasírból való kilépés után, a felette magasodó Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna csöndjében, imádságos pihenési időt javasolunk a zarándoktestvéreknek. E helyszínen kérünk, minden ide, a kápolna csöndjébe érkező testvérünket, hogy mondjon el magában, vagy csoportjával együtt fennhangon egy imát Esterházy János boldoggá avatásáért, felföldi magyar közösségünk és magyar hazánk hitben való megmaradásáért és boldog jövőjéért.

Akik behatóbban szeretnék megismerni a felvidéki magyarság mártírjának életét, azok a helyszínen, kedvezményes áron megvásárolhatják Molnár Imre: Esterházy János élete és mártírhalála című könyvét, illetve a Kegyelem életfogytig című, Esterházy János szenvedéstörténetét magában foglaló kötetet és más kiadványokat is.

Adakozó lelkületű látogató testvéreink az Esterházy János Zarándokközpont fenntartásának céljára a kápolna belső terében kijelölt perselyekben helyezhetik el adományukat, melyet megköszönve Isten bőséges áldását kérjük az adományozók és családjuk életére.

Tisztelettel kérjük kedves Látogatóinkat, hogy a zarándokközpontból való távozás előtt feltétlenül jegyezzék be neveiket a Vendégkönyvbe, s ha úgy gondolják, osszák meg velünk érzéseiket, gondolataikat, imaszándékaikat. Mindezt utólag, az alsóbodoki zarándokútról hazatérve a honlapunkon lévő Vendégkönyvben is megtehetik.

Kívánjuk minden testvérünknek, hogy alsóbodoki zarándoklata után, lelkileg feltöltődve, Isten kegyelmével megerősödve térhessen vissza szülőföldjére, s ott családja és rokonai körében adja tovább az Esterházy János mártírhalálából mindannyiunk számára forrásozó jó hírt: „Isten nem hagy bennünket magunkra szenvedéseink legmélyebb sötétjében sem”, hanem keresztünket velünk hordozva vezet el bennünket az örök feltámadásra. Ámen!

Tekintsen meg 2 rövid összefoglaló videót (2*7 perc) Esterházy János életéről:

Szervezők:

Partnereink:

Egy kattintással böngészhet társhonlapjaink tartalmában.

Támogatóink:

Támogatóink listáját folyamatosan bővítjük.

Facebook