Emlékmaraton

Esterházy János emlékmaraton

  1. Impulzok /a kezdet/

5 éve lehetett, hogy kezembe került egy könyv, Esterházy Lujza Szívek az ár ellen c. könyve. Érdekesnek látszott, elolvastam. Nagyon megfogott az öccséről, gróf Esterházy Jánosról írt életrajzi írása. Istenem! – ilyen „nagy“ magyar ember és én róla még nem is hallottam? Pedig magyar iskolákba jártam /nem is gyengékbe/, de annak idején nem volt tananyag. Nem beszélhettek róla, mert a személyisége, hitvallása szöges ellentétben állt az akkori /szocialista/ politikai rendszer ideológiájával. De azóta társadalmunk politikai rendszere sokat változott. Személyiségének megitélése a mostani vezető politikai ideológia számára is még nagyon érzékeny téma. Még a magasabb pozíciókban lévő Felvidék-i magyar emberek / tudatlanságukból kifolyólag vagy ellenkezőleg, önző módon pont a téma ismeretében a kényelmesebb és a még magasabb társadalmi pozíció elérésének reményében/ is kerülik Esterházy János mellett  való nyílt kiállást. A közöny az ami a legjobban jellemzi a Felvidék-i magyar vezetőink viszonyát Esterházy János emlékével és munkásságával kapcsolatban.

Ennek ismeretében többet /mindent/ akartam tudni Esterházy Jánosról. Kutattam utána az összes elérhető csatornákon. Több Esterházy konferencián, megemlékezésen, emlékműavatáson vettem részt. Sok embert megismertem, olyan embereket akik nem félnek Esterházy János emléke mellett kiállni – nem féltik a társadalmi pozíció ranglétráján való feljebbkerülés lehetőségének csökkenését.

2017 március 8-a, Esterházy János halálának 60. évfordulója. 2017-es év Esterházy emlékév. Emléktábla avatás Rimaszombatban, Esterházy nemzetközi konferencia Nyitrán és Alsóbodokon, megemlékezések Olomoucban, Mírovban, előadás a Martos-i nyári egytemen de Gútán is…. Eldöntöttem, hogy az Esterházy emlékév programjaihoz kapcsolódva szervezek egy Esterházy emlékmaratont – emlékfutást melynek útvonala érintené az összes Szlovákiában felavatott emlékművet. Az emlékműveknél megemlékeznénk a nagy mártírunkról, vinnénk a hírt az Esterházy János Alsóbodok-i zarándokhely kápolnájának szeptember 16-i felszenteléséről, nemzeti hősünk hamvainak hazahozataláról és a kápolna kőbarlang falába való elhelyezéséről.

Szervezkedés, végtelen telefonálások…..

A szervezés nagyon sok telefonálással járt. Voltak Esterházy emlékművel rendelkező települések  /Nyitraújlak, Udvard, Pered, Kassa, Várhosszúrét, Rimaszombat, Losonc, Kalonda, Nagycsalomja, Ipolynyék, Pálást, Léva és Pográny/ ahová egy telefonhívás is elég volt, de voltak olyanok települések is ahol körölményes – hosszadalmas volt magtalálni azt a személyt aki felvállalná a futók fogadását az emlékműveknél. Örvendetes volt és nagy lelkierőt adott számomra a szervezésnél, olyan települések vezetőinek felkeresése, ahol Esterházy emlékmű nincs ugyan, de annak ellenére szerettek volna bekapcsolódani az Esterházy emlékmaraton menetrendjébe a futók fogadásával, a településük nevét és címerét viselő díszszalag felkötésével a feszületünkre, a községből származó zsebkendőnyi föld átadásával. Izsa, Naszvad, Nagymegyer, Ekecs, Nádszeg, Kisgéres, Örös, Borsi, Bodolló, Berzéte, Tornalja, Sajógömör, Fülek, Inám – ezeken a településeken nem található Esterházy emlékmű de az Esterházy emlékmaratonba aktívan bekapcsolódtak.

Az „Esterházy emlékmaraton“ ötletadója, megszervezője és az egyik futója is voltam. Tudatában voltam, hogy az emlékmaraton mint egy hetes akció nem csupán futásból fog állni, hanem a településekre való befutás után egy pár szóval vagy talán egy picit többel is tájékoztatni illik sőt kell a település jelenlévő képviselőit a futásunkról, céljáról. Mivel, hogy inkább futó mintsem szónok vagyok a településekre való érkezésünkkor elmondandó beszédemet írt szöveg felolvasásával oldottam meg /két – három nap után már papír nélkül is ment…/.

Beszéd

Tisztelt jelenlévők!

Az Esterházy emlékfutásunk céljának és futásmenetének ismertetése előtt egy gondolatomat szeretném megosztani Önökkel az összetertozásról az egységről, ahogy azt Esterházy János látta, hirdette és cselekedte.

Esterházy János az első világháborút követően a Csehszlovákiában működő          két magyar párt 1936-os egyesítéséért nagyon sokat tett. Tudta, hogy Csehszlovákiában a magyar nemzetiség érdekvédelme csak úgy léphet előre, úgy lehet eredményesebb, hatékonyabb ha a két magyar párt egyesül – egybeolvad.

1941-ben a Magyar párt központi pártvezetőségének ülésén a következő gondolatokkal zárta a beszédét „… Legyen együtt az egész magyar család. Nem vagyunk kevesen, nagyon sokan sem, de ha együtt vagyunk, többszörössé válik alkotó erőnk és eredményesebbé magyar munkánk. Együtt mindnyájan teljes egységben és szeretetben! Ehhez kérem magyar testvéreink közreműködését és az Isten áldását!“

Itt állunk most Esterházy emlékműve előtt, aki mint egy jó pásztor a juhait egy nyájban tartva vezette a Felvidéki magyarságot megmaradásának útján. A nyáj pedig hallva a csengő, a kolomp hangját – AZ EGY KOLOMP HANGOT egy nyájt alkotva egységben maradt. Az 1942-es Újévi beszédében így beszélt az egység megmaradásának fontosságáról: „… Csak egy elvet tűzhetek ki az új év küszöbén önmagam és minden szlovákiai magyar testvérem elé: hűség egymáshoz és hűség a vezetéshez. Mert túl kevés és túl értékes legparányibb erőnk is ahhoz, hogy bűnös felelőtlenséggel szétforgácsoljuk.“

1942 áprílis 17-én országjáró útja folyamán a vallásilag is meglehetősen vegyes viszonyokat mutató nagymihályi pártkerületet látogatta meg, ahol amiatt kerekedett kisebb konfliktus a helyi párttagok között, mert a közösség református hívei a Magyar Házban szerettek volna istentiszteletet tartani, de a katolikus többség ezt ellenezte. Ezzel kapcsolatban többek között ezt mondta az egybegyűlteknek: „Legyen mindenki türelemmel a másik ember vallásával szemben. Hiszen egyaránt keresztények vagyunk, akár katolikus, akár református is a vallásunk. Ha itt ebben a kerületben, református és katolikus magyarok egyaránt vannak, egy pillanatig se feledje el soha senki, hogy mindnyájan mindig is magyarok vagyunk, és azt se felejtsük el soha, hogy az embert a nyomoron átsegíti a hite, erős hite Istenben. Soha nem fogom tűrni, hogy soraink között felekezeti villongás kapjon lábra.“ 

A tisztelt jelenlévők közül bizonyára mindenki tudja, hogy emlékmaratonunk és ünneplésünk alanya 70 évvel a 2. világháború befelyezése, és közel 30 évvel a a keleteurópai komunista diktatúrák bukása után még mindig háborús bűnösként van számon tartva a szlovák politikai hatalom részéről. Egy olyan emberről van szó, akinek szinte minden második mondatában Isten nevét olvashatjuk, aki hű volt nemzetéhez és lojális azon ország polgáraihoz amelyhez akarata ellenére sodorta a történelem. Akinek a rabtársaira is olyan hatása volt, hogy a korabelei politikai ideológiai keretek túllépése miatt a büntetésvégrehajtás vezetése többször kénytelen volt egyik börtönből a másikba áthelyezni. Történik mindez a 21. században  abban az Európai unióban, amely az emberi jogok maximális védelmét tűzte a zászlajára. Azt hiszem kimondhatjuk, hogy páratlan kegyeletsértést követtek el a rendszerváltás utáni szlovák kórmányok azzal, hogy a mai napig nem történt meg e rendkívüli hazafi faj, vallás és világnézeti semleges államférfi rehabilitációja. Ez számunkra, méltó utódok számára elfogadhatatlan és a rendelkezésre álló eszközeinkkel mindent meg kell tennünk, hogy Esterházy János rehabilitása mihamarabb megtörténjen.

Takaró Mihály  neves történész egy előadásában a következőket mondta: „…ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy kis pont vagyok én. Egyedül nem tudok csinálni semmit. A legnagyobb vereség a világon megszokni a rosszat. Nekünk harcolni kell a szó fegyverével, az igazság fegyverével minden nap, mert ez a társadalom nagyon rászorul.“

Mi megfogadtuk a történész szavait és sajátos fegyvernemet választva, a sport eszközeivel vívjuk a magunk harcát az igazságtalanság és a közöny ellen.

Jelenleg Felvidéken 22 olyan hely van, ahol emléket emeltek gróf Esterházy Jánonak. Ezt a 22 települést mi olyan stációknak tekintjük amelyet egy 7 napig tartó emlékmaratonnal kötünk össze. A 22 település mindegyikén csatlakoznak hozzánk (ahogy itt is) a helyi vezetők illetve a gróf emlékét őrző lakosok és együtt koszorúzzuk meg az Esterházy Jánosnak állított emlékművet. Minden stáció – emlékhelyről magunkal viszünk egy maroknyi földet Alsóbodokra, ahol Paulisz Boldizsár honfitársunk nagylelkűsége és Isten segítségével felépült és szeptember 16-án felszentelésre kerül az Esterházy János emlékkápolna. Alsóbodokra, amely egyben a mi emlékmaratonunk célkapuja is, de legfőképpen (végakaratának megfelelve) ezen a helyen fog összeállni az általunk öszehordott sok maroknyi rögből a mártír gróf végső nyughelye, szimbolikus sírhantja.

2017 szeptember 8, Gúta, Zsélyi Zoltán

A futás

  1. futónap  – 2017. szeptember 9, szombat;

Délután 14,00 óra, Nyitrajlak – a gróf felmenőinek sírkertjében volt a koszorúzás, amelyet egy ima követett a helyi katolikus templomban lévő Esterházy János tiszteletére állított emléktábla előtt.  Az imát követően 5 tagú futócsapatunk /Száraz Szilvia, Zsélyi Katalin, Magyar Imre, Juhos Gábor és Zsélyi Zoltán/ Nyitra felé vette az irányt. A Nyitra-i börtönnél (ahol Esterházy is raboskodott) majd a vele szemben lévő öreg temető a magyarság szempontjából történelmi fontosságú sírhelyeknél való megemlékezés után a futócsapatunk visszatért Gútára, hogy készülhessen az Esterházy emlékmaraton futásának 1. napjára.

  1. Futónap   – 2017. szeptember 10, vasárnap

                    /Búcs, Dunamocs, Izsa, Komárom, Udvard, Érsekújvár, Naszvad, Gúta/

Búcson a találkozó 08.30 órára volt leegyezve. Több vendéget hívtunk meg az Esterházy emlékmaratonunk Búcs-i indítására. A fent leírt beszédem eszméjét követve – ami Esterházy gondolatokat tartalmaz az összetertásról – még cca egy hónappal a futás előtt magánlevélben meghívtam Búcsra az Esterházy emlékműhöz futásunk elindítására azt a két személyt, aki az adott emlékművet 2005 május 29-én leplezte le. Az a két személy az akkori MKP /Magyar Koalíció Pártja/ vezető személyiségei voltak Bugár Béla és Csáky Pál. Szerettem volna előttük elmondani gróf Esterházy János gondolatait az összefogás fontosságáról, az 1936-os Érsekújvár-i pártegyesítésről. A meghívásomat külömböző okokra hivatkozva nem tudták elfogadni, amit tudattak velem. Sebaj , Karkó János polgármester úr kis csapatával az átépítés alatt lévő polgármesteri hivatal nagytermében terített asztal mellett fogadott minket…

Foto 1. /Búcs/ – Harsányi Imre Esterházy János emlékét tisztelő volt Gúta-i polgármester

                                        „útnak indító beszéde“ a 7 napos emlékmaraton előtt

 

Foto 2 /Búcs/ – Karkó János polgármester, Molnár László református lelkész,

Zsélyi Zoltán futó

 

Az emlékmű előtt beszédek majd a búcsi református lelkész „áldás adása a futásunkra“ után a feszületünkre kötöttük a falu megnevezését és egy Esterházy gondolatot tartalmazó díszszalagot, egy zsebkendőnyi földet tettünk kosarunkba majd a futócsapatunk /Száraz Szilvia, Ravasz Eszter, Zsélyi Katalin, Magyar Imre, Ágh Péter, Bögi Sándor, Juhos Gábor és Zsélyi Zoltán/ elindult Komárom felé.

 

Foto 3 /Búcs/ – a futócsapat indulása Búcsról /balról Zsélyi Katalin, Zsélyi Zoltán, Ágh Péter és     

                                    Száraz Szilvia/

A következő település ahol vártak Izsa volt – de már Dunamocson a véletlennek köszönhetően „belebotlottunk“ a falu alpolgármesterébe, aki egy sort bosszankodott is, hogy a futáunkról semmit sem tudott, de spontán átadott nekünk egy zsebkendőnyi földet és két Pat flakon mocsi bort…

Foto 4 /Dunamocs/ –  Orosz Jenő alpolgármester úr kislapáttal a kezében készen áll a mocsi

                                                 jó szőlőtermő zsebkendőnyi föld átadására

A Dunamocs-i rövid megállót és stafétaváltás után folytatódott a futás Izsa irányában. Oldalra pillantva a szőlő parcellák közé egy szokatlan feliratúu figyelmeztető táblára lettünk figyelmesek „ 7. parancsolat NE LOPJ!“.  A magyar ember a frappáns ötletekért nem jár a szomszédba…

Az Izsa-i polgármesteri hivatal előtt egy népviseletbe öltözött fiatal hölgy várt minket. Találkozásunkkor bemutatkoztunk egymásnak, de sajnos a nevét nem jegyeztem meg – sajnos a neveket nehezen jegyzem meg. Üdítővel és egy kis harapnivalóval voltunk megkínálva, de főleg a kedvesség volt az ami az Izsa-i találkozásból megmaradt.

Foto 5 /Izsa/ – díszszalag felkötése a feszülrtünkre

Foto 6 /Izsa/ – közös fotó a községháza előtt….

A feszületünkre felkerült a község nevét és egy Esterházy gondolatot tartalmazó díszszalag, kosarunkba a maroknyi föld és róttuk a kilométrereket Komárom felé. Dél körül érkeztünk a Vág folyó hídjához ahol már egy kerékpározó társaság várt minket. A Nádor utcai Esterházy emlékműhöz így 8 futó és egy 15 – 20 főből álló bicikliscsapat érkezett.

Foto 7 /Komárom/ – futócsapatunk kerékpározók kiséretében a Vág folyó hídján

Foto 8 /Komárom/ – futócsapatunk a Nádor utcában /balról Ágh Péter, Juhos Gábor,    

                                             Magyar Imre és Zsélyi Zoltán/

Az emlékműnél többek között a város alpolgármestere Knirs Imre, Gyarmati Tihamér Nyitra megyei képviselő és Batta György író barátom is várt minket. A futócsapatunkat Knirs Imre alpolgármester fogadta, csapatunk részéről a beszédet én mondtam el. A koszorúzási ceremóniát követte a díszszalag majd a zsebkendőnyi földmennyiséget tartalmazó tasak átadása. Egy pár szót váltottam a helyszínre érkező Stubendek László polgármester úrral is. Nem gondoltam volna, hogy a polgármester úrnak is gömöri gyökerei vannak …..

Foto 9 /Komárom/ – futócsapatunk az emlélmű előtt

 

Foto 10 /Komárom/ – balról Knirs Imre alpolgármester, Stubendek László polgármester              

                                     és Gyarmati Tihamér Nyitra megye-i képviselő társaságában

 

Komáromból az irányt Udvard felé vettük. Az ország egyik legnépesebb falujában, Udvardon a katolikus templom mögötti parkban található az Esterházy János tiszteletére állított kopjafa. Udvard fogadóközönségét a helyi Csemadok, cserkészek és az MKP képviselői biztosították a népes érdeklő falusi lakossággal együtt.

 

 

Foto 11 /Udvard/ – érkezés a kopjafához

Foto 12 /Udvard/ – Salgó Tibor Csemadok elnök fogadóbeszéde közben…

 Foto 13 /Udvard/ – közös fénykép a csemadok ház udvarán

 

Foto 14 /Udvard – Érsekújvár/ – futás Janival Újvár felé   

Udvardról Érsekújvarba jó barátom Fazekas Jani ultramaratonfutó (akivel már sok futóversenyen voltam) kisért el. Újvárban – a város belterületén /mint minden településen/ már az egész futócsapat futott. A feszület Imre kezébe került (Udvard és Érsekújvár az ő régiója, ő itt a hazai….).

 

Foto 15 /Érsekújvár/ – futás a város utcáin a központ irányába

Érsekújvárban az Esterházy emlékmű a város központjában lévő Stardust szálloda falán található. A emlékműnél Peczár Károly az Esterházy Polgári Társulás elnöke és Istenes József helyi válalkozó/aki jelen volt Udvardon majd a csapatot követte Naszvadon keresztül Gútára is/ várta a futókat az újvári érdeklődők társaságában.

 

Foto 16 /Érsekújvár/ Istenes Jóska /balról/ és Peczár Károly /jobbról/ …..

 

Foto 17 /Érsekújvár/ – a díszszalag felkötése a feszületünkre…..

Foto 18 /Érsekújvár/ – koszorúzás az emlékműnél…..

Újvárban csatlakozott a csapatunkhoz Kanyicska Csaba újvári futó is, aki csapatunkat elkisérte egészen Gútáig. Útközben megigérte, hogy futásunk utolsó napján is csatlakozni fog majd hozzánk Léváról Alsóbodokra (igéretét betartotta).

Naszvadon a főút melletti parkban a Csemadok és az MKP képviselői mellett a falusi lakosság is képviseltette magát a fogádásunkor.

Foto 19 /Naszvad/ – befutás a térre, Kanyicska Csaba kezében a feszülettel…..

 

Foto 20 /Naszvad/ – zsebkendőnyi föld átvétele Becse Norberttől a Komárom-i járás MKP elnökétől

     Foto 20 /Naszvad/ – egy közös kép a naszvadi fogadókkal…. 

Egy kis frissítés és rövid beszélgetés a naszvadiakkal majd irány Gúta, az első futónap utolsó állomása. Gútán Esterházy János tiszteletére kopjafát állítottak, mely az Egyházi iskolaközpont udvarán került elhelyezésre. Futócsapatunkat Horváth Árpád polgármesterrel az élen a városháza képviselői és azok a gútai lakosok fogadtak, akiknek szívügye a felvidéki magyarság dicső múltja, szomorú jelene és (bízzunk benne) a boldogabb jövője is.

 

Foto 21 /Gúta/ – Horváth Árpád polgármester úr        Foto 22 /Gúta/ Dcsi Katalin az Egyházi                                                                                                                        

                                                                                                                         Iskolaközpont igazgatónője

 

Foto 23 /Gúta/ – közös fénykép a kopjafa árnyékában

Az első futónap 8 településen fogadták futócsapatunkat és 5 Esterházy János emlékműnél koszorúztunk.

  1. Futónap   – 2017. szeptember 11, hétfő

                    /Pozsony, Somorja, Dunaszerdahely, Nagymegyer, Ekecs, Nádszeg, Pered/

 

A következő futónapon Pozsonyba autóval mentünk. Hétfő, munkanap…. – Pozsonyban 7,30 – 8,00 óra között vártak. Nem sikerült időben érkezni, a Pozsony felé vezető utak már Somorjától telítve voltak. Egy kis késéssel megérkeztünk, majd a Csemadok székházához siettünk. A pozsonyi emléktáblán Esterházy János személyén kívül még 10 név – Birnbaum Frigyes, Böjtös József, Csáky Mihály, Jabloniczky János, Lászlóffy Ferenc, Neumann Tibor, Párkány Lajos, Szüllő Sándor, Teszár Béla és Virsik Károly (Szlovenszkói Magyar Párt vezetői akiket 1945 júniusában a csehszlovák hatóságok letartóztattak és marhavagonokban Moszkvába deportálták) neve van feltüntetve. A nevek alatt a következő felirattal „ÁRTATLANOK VAGYUNK. SOSEM VOLTUNK FASISZTÁK“ „ SME NEVINNÍ. NIKDY SME NEBOLI FAŠISTI“. Mi jelenlévők ezt tudjuk! Csapatunkat Görföl Jenő a Csemadok országos titkára fogadta. A fogadás a Csemadok központjának nagytermében volt, a koszorúzás pedig a folyosón, a bejárati ajtóval szembeni falon lévő emléktábla előtt.

Foto 24 /Pozsony/ – Görföl Jenő fogadta a futócsapatunkat

 

Foto 25 /Pozsony/ – díszszalagfelkötés….                Foto 26 /Pozsony/ – zsebkendőnyi föld átvétel… 

Pozsonyból Somorja felé vettük az irányt. Már jelezték, hogy várnak a katolikus templomnál. Somorján az Esterházy emlékmű a katolikus templomban, a főbejárattól balra a falon van elhelyezve. Megérkezésünkor a templomnál már ott volt Orosz Csaba, a város alpolgármestere.

Foto 27 /Somorja/ – Orosz Csaba alpolgármester úr várta a futókat

Foto 28 /Somorja/ – díszszalag felkötése

Foto 29 /Somorja/ – közös kép a somorjai katolikus templomban

Foto 30 /Somorját elhagyva/ Magyar Imre aki már a Kassai békemaratonon is volt Szlovákia legjobbja

Somorját elhagyva Dunaszerdahely felé vettük az irányt. A városhoz közelítve több kedves ismerős futó kapcsolódott csapatunkhoz – Gyurkovics Erika, Hodossy Tamás és Lég község lelkipásztora is.

Foto 31 /Dunaszerdahely felé/ Juhos Gábor és a csatlakozó futók Hodossy Tamás és a légi lelkipásztor

Dunaszerdahelyen az Esterházy emléktábla a város központjában, főút melett egy középület falán van elhelyezve. A futócsapatunkat Bárdos Gyula a Csemadok elnöke, Hájos Zoltán a város polgármestere és Horváth Zoltán alpolgármester fogadta.

Foto 32 /Dunaszerdahely/ – Hájos Zoltán polgármester úr fogadja a futókat

Foto 33 /Dunaszerdahely/ a polgármester úr átadja a zsebkendőnyi földet…

       

Foto 34 /D.szerdahely/ a város díszszalagja                 Foto 35 /D.szerdahely/ a cserkészek díszszalagja

Dunaszerdahelyt elhagyva Nagymegyer felé vettük az irányt.

Foto 36 /Nagymegyer előtt/ még egy közös fotó a csatlakozó futókkal (felső sor balról Bögi Sándor,

   Gyurkovics Erika, Ravasz Eszter, Juhos Gábor, alsó sor Ágh Péter, Zsélyi Zoltán és a légi lelkipásztor)

Nagymegyeren a csapatunkat többek között a város polgármestere Lojkovič Samuel, alpolgármestere Mikóczy Dénes és a cserkészek ügyvezető elnöke Csémi Szilárd „Kismedve“ fogadta.

Foto 37 /Nagymegyer/ Mikóczy Dénes alpolgármester úr köti fel a díszszalagot

   

 Foto 38 /Nagymegyer/ Csémi Szilárd átadja a zsebkendőnyi földet

Foto 39 /Nagymegyer/ a szokásos közös fotó

Nagymegyerről a közeli Ekecsre futottunk, ahol a községháza öttagú hölgykoszorúja várt. Mivel csak hölgyek vártak Gáborral /Juhos/ megegyezésünk alapján a futók „pár szavát“ ő mondta el.

Foto 40 /Ekecs/ – Gábor „pár szó“ (ami egy picit hosszabbra sikerült) az ekecsi hölgyek előtt….

Foto 41 /Ekecs/ – Az ekecsi díszszalag is a feszületre kerül

A következő megállónk Nádszeg volt. A futóútvonal Nyárasdon keresztül vezetett, ahol hétfő ide – hétfő oda, de még a Nyárasdi búcsú tartott.

Foto 42 /Nyárasd/ – futás a nyárasdi búcsúsok mellett

Nádszegen a csapatunkat Deák László polgármester úr és lelkes csapata fogadta. Egy kisebb téren fogadtak melynek közepén egy nagy koffer és a teret félkörben emléktáblák határolták, melyeken nevek voltak felírva. Megtudtuk, hogy a koffer a háború utáni deportálást szemlélteti a nevek pedig a faluból elhurcolt magyar embereket. Nagyon megható volt….

Foto 43 /Nádszeg/ – Deák László polgármester úr /kék póló/ fogadta a futócsapatunkat…

 

Foto 44 /Nádszeg/ – a község díszszalagja is már ékesíti feszületünket…

Foto 45 /Nádszeg/ – egy közös fotó a fogadókkal….

A nap utolsó megállója Pered következett ahol nagyon szép Esterházy fából faragott emberi nagyságú emlékmű van a falu főútja mellett. Berecz Szilárd peredi futó csapatunkat már a falu határában várta…

Foto 46 /Pered/ Berecz Szilárd vezeti csapatunkat az emlékműhöz…

Az emlékműnél szépszámú fogadóküldöttség volt jelen Borsányi Gyula polgármester és Pásztor Csaba a Matyusföldi nagycsaládosok egyesületének elnökével az élen. Nagy kultusza van Esterházy Jánosnak a faluban – ezt a fogadtatásról nagyon észre lehetett venni. Nehezen is tudtunk Peredről hazaindulni Gútára – Pered volt a nap utolsó állomása.

Foto 47 /Pered/ Borsányi Gyula polgármester úr fogadja a futókat

Foto 48 /Pered/ – közös fotó Pereden az Esterházy emlékmű előtt…

A második futónap 7 településen fogadták futócsapatunkat és 4 Esterházy János emlékműnél koszorúztunk.

  1. Futónap   – 2017. szeptember 12, kedd

                    /Királyhelmec, Kisgéres, Örös, Kiskövesd, Borsi, Kassa/

A harmadik futónap nagyon korán indult. Hajnali 2 órakkor ébresztő és már fél háromkor elindultunk Gútáról Királyhelmecre. 430 kilométer megtétele után 8 óra után le is parkoltuk autónkat a Királyhelmeci Magyar Közösségi Ház udvarán. Az udvarban van elhelyezve Esterházy János mellszobra. Fél órával a tervezett futásunk előtt már egy TV stáb is a helyszínre érkezett, de ezzel ki is merült a fogadók száma. Vártunk…. A futásunk szervezése közben éreztem, hogy Királyhelmecen a fogadtatás problémás lehet. Olvastam azt a bizonyos 2014 – es évi cikket is az ÚjSzóban „Királyhelmec átka az örökös viszálykodás“ címmel… Bíztam benne, hogy az az álapot ami akkor volt a városban már a múlté. Lehet, hogy a múlté de az biztos, hogy minket nem várt senki. Mennyire helyénvaló lenne itt Királyhelmecen ha a viszálykodó feleknek idézhetnék Esterházytól – az összefogás fontosságáról. De nem idézhettem mert nem jött el senki – vagyis Pásztor István volt polgármester igen és vagy két járókelő… Királyhelmecről díszszalagot nem kaptunk a zsebkendőnyi földet pedig egy cigány család kertjéből kértünk. Örömmel adtak is!

Foto 49 /Királyhelmec/ – közös fotó az emlékmű előtt Pásztor Istvánnal /jobbról a második/

Királyhelmecen az elidulásunk előtt találkoztunk Kisgéres polgármesterével Furik Csabával, aki megtudván mi volt a fogadásunkon megkért minket, hogy falujában a községházánál álljunk meg – ő minket fog fogadni. Ennek nagyon megörültünk, ugyanis ennek a fogadásnak a híre elröppent Bodrogköz több településére /Örös, Kiskövesd, Borsi/ és hasonlóan mint Kisgéresen ott is spontán fogadásokat szerveztek.

Foto 50 /Királyhelmec/ futócsapatunk a város utcáin…..

A Kisgéresi fogadtatás kárpótolt minden szomorú pillanatért amit Királyhelmecen éltünk meg. A fogadó kisiskolások saját kis kezükkel tömték meg a tasakot a zsebkendőnyi földmennyiséggel.

Foto 51 /Kisgéres/ – futócsapatunkat a községháza dolgozói és a helyi kis alapiskolások fogadták

Foto 52 /Kisgéres/ – a gyerekek saját kis kezükkel viszik a földet a polgármester úrhoz

Foto 53 /Kisgéres/ a híres kisgéresi pincesorok megmutatása a térképen….

Nehezen tudtunk megválni Kisgérestől de közben megtudtuk, hogy Örösön is várnak ránk…

Foto 54 /Örös/ – fogadásunk a községháza udvarán

Foto 55 /Örös/ a község díszszalagja is felkerül a feszületünkre…

Foto 56 /Örös/ – közös fotó a helybeliekkel együtt….

A következő megállónk Kiskövesd volt ahol a helyi református lelkészbiztosított számunkra egy zsebkendőnyi földet, majd egy pár szó elejéig feltartottuk egymást….

Foto 57 /Kiskövesd/ Langschadl István Kiskövesd-i református lelkész társaságában….

Kiskövesdtől esős időben róttuk a kilométereket II. Rákóczi Ferenc szülőfaluja felé, Borsiba. A találkozónk a Rákóczi kastély tárlatvezetőjével volt leegyezve aki a zsebkendőnyi föld és a díszszalag átadása után bemutatta nekünk a Rákóczi várkastélyt is.

Foto 58 /Borsi/ – a zsebkendőnyi föld átvétele….

Foto 59 /Borsi/ – egy közös kép II. Rákóczi Ferenc szobra előtt

Borsi után egy hosszab útszakaz várt ránk Kassáig. Ahogy közelítettünk Kassa felé volt bennünk egy kis izgalom is – Kassán többek között Haraszti Attila a kassai magyar főkonzulátus vezetője is várt minket.

Foto 60 /Kassa/ – Érkezés Kassára, balról Haraszti Attila főkonzul….

Foto 61 /Kassa/ a zsebkendőnyi föld átvétele Major Györgytől az épület tulajdonosától…

Foto 62 /Kassa/ közös kép a Major család udvarán felállított Esterházy szobor előtt

Major György az épület emeleti irodájában vacsorával fogadott minket de előtte egy keresztet is adott a missziónknak azzal a kéréssel, hogy vigyük el Alsóbodokra s helyezzük el a kápolnába…

Foto 63 /Kassa/ Major György keresztel lepi meg a futócsapatunkat

A harmadik futónap 6 településen fogadták futócsapatunkat és 2 Esterházy János emlékműnél koszorúztunk.

  1. Futónap   – 2017. szeptember 13, szerda

/Szepsi, Bodolló, Várhosszúrét, Rozsnyó, Berzéte, Tornalja, Sajógömör, Rimaszombat, Fülek/

A következő futónapunkat Szepsiben kezdtük, ahol a helyi református lelkész fogadott minket.

Foto 64 /Szepsi/ Molnár Árpád lelkész fogadott, aki biztosította a zsebkendőnyi földet is

Bodolló kisközség, Szepsi városrésze. Nagy meglepétsre készültünk e kis faluban. Esterházy János kelet Szlovákiai körútja folyamán Bodollón szokott megszállni egy párttársánál. Abban a házban most a párttárs lánya,  Ikrényi Annuska néni lakik. A Bodolló-i fogadásunkon Annuska néni is ott lesz (de ő még akkor nem tudta az apropóját miért viszik a templom elé). A meglepetés kölcsönös volt, ugyanis úgy Annuska néni is csak érkezésünkor tudta meg a futócsapatunk misszionárius küldetését és mi is csak ott tudtuk meg, hogy a fogadásunk első része a helyi katolikus templomban kezdődik egy szentmisével Esterházy János emlékére. A fogadás következő pontja pedig  már Annuska néni családi háza udvarán folytatódott pár összetolt asztal mellett. Ez kellemes meglepetés volt számunkra amit a futásunk alatt sokat emlegettünk.

Foto 65 /Bodolló/ érkezés Bodollóra

Foto 66 /Bodolló/ szentmise Esterházy János emlékére

 

Foto 67 /Bodolló/ – közös kép a templomban

Foto 68 /Bodolló/ – Annuska néninél az udvaron…

Foto 69 /Bodolló/ – Annuska néni háza előtt Gábor Bertalan esperes úrral középen…

Bodollót elhagyva Várhosszúrét felé vettük az irányt. Ott Nagy Gyuri egy ízzig-vérrig szervezkedő, a magyarság érdekeit szolgáló talpig becsületes ember várt minket. Várt de elősször nem Várhosszúréten, hanem Krasznahorkaváralján egy ebéddel. Gyurit egy hónapja ismerem, a Várhosszúrét-i Esterházy emlékmű felavatásánál találkoztunk, de elfelejteni nem fogom soha /pedig rossz a memóriám az emberek felismerésére/. A Gömöri Kézművesek Társulásának az elnöke – bár csak minden csoportosulásnak ilyen aktív, kreatív, midig gondolkodó elnöke lenne… Várhosszúréten az Esterházy szobor a katolikus templom udvarán van elhelyezve. A szobor alkotója Ulman István szobrász a Gömöri Kézművesek Társulásának tagja…

 

Foto 70 /Várhosszúrét/ – zsebkendőnyi földátvétel a csodaszép környezetben

 

Foto 71 /Várhosszúrét/ – a kisközség 4 díszszalaggal ékesítette a feszületünket

 

Foto 72 /Várhosszúrét/ – közös fotó az emlékmű előtt

 

A következő megállónk Rozsnyón volt ahol Buza Zsolt református lelkész mellett Várhosszúrétről is eljöttek….

 

Foto 73 /Jólész/ Magyar Imre futónk Várhosszúrétről Rozsnyó felé vágtat

 

Foto 74 /Rozsnyó/ – Buza Zsolt református lelkész fogydja csapatunkat

 

Foto 75 /Rozsnyó/ – a zsebkendőnyi földet a Fő-téri virágágyasból futónőnk Száraz Szilvi és

                                   Várhosszúrétről Nagy Gyuri biztosította

Foto 76 /Rozsnyó/ közös fotó a városháza előtt

Rozsnyóról a szomszédos Berzétén a helyi kultúrház bejáratánál tárt karokkal vártak. A kis falu is felkötötte díszszalagját a feszületünkre és zsebkendőnyi földet is biztosított.

 Foto 77 /Berzéte/ négy kedves hölgy kis frissítővel és harapnivalóval kedveskedett futócsapatunknak

Berzétét elhagyva Tornaljának vettük az irányt. Tornalján Esterházy emlékmű nincs de hasonlóképpen mint az előző településről Berzétéről és a Tornalja utániról Sajógömörről is már hetekkel a futás előtt jeleztek, hogy várnak minket. Mi pedig mentünk…

Foto 78 /Tornalja/ Szögedi Anna polgármester asszony fogadta a futókat

Foto 79 /Tornalja/ közös kép Tornaljáról…

Tornaljáról a szomszédos Sajógömörbe futottunk. A falu elején Ria Ria Hungáriát skandáló futbalozó romagyerekek csapatára lettünk figyelmesek majd a faluban Mátyás kirárály és Czinka Panna időrendileg „az első cigányprímás“ szobra  hívta fel figyelmünket a falura. A falu központjában egy egymosoly hölgy fogadott minket. Zsebkendőnyi föld, díszszalag, pár szó és nyugat felé, Rimaszombat irányába….

 

Foto 80 /Sajógömör/ csapatunk fogadása

Foto 81 /Sajógömör/ – díszszalag felkötése a feszületre

  Foto 82 /Sajógömör/ – egy közös fotó

A kis falut elhagyva pedig elindult csapatunk a nap utolsó állomására Rimaszombatba. A rimaszombati Esterházy emlékmű a helyi cserkészszövetség székházának a falán van elhelyezve. Az Esterházy emlékműnél Varga Gábor és a 4. Hatvani István népes cserkészcsapatán kívül fogadott minket többek között még Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök, MKP helyi szervezetének vezetősége és azok az érdeklődők népes tábora.

Foto 83 /Rimaszombat/ – a népes fogadócsapat

Foto 84 /Rimaszombat/ két „kis“cserkész állt díszőrséget az Esterházy emlékmű előtt…

Foto 85 /Rimaszombat/ egy közös fotó

Foto 86 /Rimaszombat/ – a cserkészházban megvendégelés közben….

Aznapi szállásunk Füleken volt a magyar házban amit Szvorák Zsuzsa Csemadok elnöke biztosított számunkra. A magyar ház épülete nagyon pazar helyen van – közvetlen a Fülek-i vár szomszédságában. Másnap reggel csak a vár megtekintésével kezdhettük a napot. A negyedik futónap 9 településen fogadták futócsapatunkat és 2 Esterházy János emlékműnél koszorúztunk.

 

  1. futónap   – 2017. szeptember 14, csütörtök

/Losonc, Kalonda, Nagykürtös, Lukanénye, Nagycsalomja, Inám, Ipolynyék/

Losoncon kimondottan Esterházy emlékmű nincs – de a Magyar KUlturális Központban Esterházy János fából faragott mellszobra található. A fogadást Duray Évával egyeztem le aki a fogadás után ebéddel kedveskedett a futóknak.

 

Foto 87 /Fülek – Losonc/ útban Losonc felé (Ágh Peti, Zsélyi Kati, Ravasz Eszti és Száraz Szilvi)

 

Foto 88/Losonc/ – díszszalag felkötés

Foto 89 /Losonc/ kép a MKK irodahelysége előtt, közvetlen a feszületünk mögött Duray Éva…

Losoncról Kalondára futottunk. Kalonda kis falu a magyar határ mellett ohol még szívósan ápolják a múlt értékeit. A faluban Palócház működik, melynek az udvarán több kopjafa – 2013 áprílis 13-án gróf Esterházy János tiszteletére is fel lett állítva. A kopjafák előtt Erdélyi Erzsébet a község polgármestere és kis csapata fogadott. A fényképezéskor előkerült Felvidék zászlaja is….

Foto 90 /Kalonda/ – fogadás a Palóc udvarban

Foto 91 /Kalonda/ – közös kép a fogadókkal…..

                  Útban Lukanénye felé Nagykürtösön találkoztunk két sportoló – kerékpározó úriemberrel Balík Lászlóval (Nagykürtös-i járás MKP elnöke) és Bodzsár Gyulával (járási MKP titkár).

Foto 92 /Nagykürtös/ balról Balík László és Bodzsár Gyula

Esterházy János együtt raboskodott az akkor még fiatal Lénár Károly atyával. Károly atya volt aki 1990-ben Komáromban megszervezte első alkalommal a Komáromi imanapokat (idén került megszervezésre 28. alkalommal). Károly atya pályafutását a Nagykürtösi Lukanyényén kezdte ahol 1951- ben bátor hitvallása miatt a komunista vezetés 17 évi börtönre itélte. Fontosnak tartottam, hogy ennek a bátor embernek aki kortársa és egyben sorstársa is volt Esterházy Jánosnak a szobránál fejet hajtsunk. Az atya szobra a katolikus templom mögött található. Lénár Károly atyáról és a szobor születéséről nagy örömünkre a helyi plébános úr tartott kis előadást.

Foto 93 /Lukanénye/ – Lénár Károly atya szobránál

A falut elhagyva élveztük a futást az Ipoly mentén. A következő céltelepülésünk Nagycsalomja volt. A fogadók Nagy Mihály polgármesterrel az élen jelezték, hogy a település előtt már fognak várni.

 

Foto 94 /Nagycsalomja/ – letérő egy közeli középkori templomhoz….      

 

Foto 95 /Nagycsalomja/ – a középkori templom romjainál….

A műemlék megtekintése után fiatal Nagycsalomja-i futbalisták csoportjával befutottunk a faluba. Nagycsalomján Esterházy emlékmű a katolikus templom előtti parkban van. Odaérkezésünkor már várt ránk Nagy Mihály polgármester úr a környező települések képviselőivel és az érdeklődő helybeliekkel. Ottlétünkor észrevettük, hogy az Ipoly menti magyar faluk össze tudnak fogni. Ez az észrevételünk igyzolást nyert Inámra érkezésünk után is de főleg az Ipolynyéki vacsoránál, ahol ugyanis a környékbeli polgármesterek is jelen voltak. Igen! – erről beszélt sokat Esterházy János, az összefogásról.

Foto 96 /Nagycsalomja/ fiatalok segítenek a feszülettel

Foto 97 /Nagycsalomja/ – Nagy Mihály polgármester úr fogadta a futócsapatunkat

Foto 98 /Nagycsalomja/ a helybeli érdeklődők

A következő megálló a szomszédtelepülés Inám volt, ahol Lénár Károly atya sírjához tettünk egy kis kitérőt. A temetőben Régi Zsolt polgármester úr és az érdeklődő helybeli lakosok fogadták a csapatunkat. Nagyon megható volt a fogadtatás. A sírnál való közös ima után a templomot is megtekintettük.

 Foto 99 /Inám/ Lénár Károly atya sírjánál Régi Zsolt polgármester úr kiséretében /balról első/

A nap utolsó megállója Ipolynéken volt. Az Esterházy emlékmű a kultúrház előtti parkban található. Impozáns emlékműről – szoborról van szó, amire méltán lehet böszke a falu lakossága. Hrubík Béla polgármester úr már Nagycsalomjára kijött elénk és onnan végigkisérte missziónkat egészen Ipolnyékig.

Foto 100 /Ipolynyék/ Hrubík Béla polgármester úr fogadja a futókat

 

Foto 101 /Ipolynyék/ az érdeklődő ipolynyékiek és a szomszéd falu vezetői….

Ipolynyéken a fogadás után teljes ellátásban részesültünk. A vacsora a szomszéd települések és Ipolynyék vezetőivel volt közösen. Közös étkezésnél az ember sok mindent meg tud beszélni…. Az ötödik futónap 7 településen fogadták futócsapatunkat és 4 Esterházy János emlékműnél koszorúztunk.

  1. futónap   – 2017. szeptember 15, péntek

/Ipolyság, Palást, Léva/

Mivel a futócsapatunkban csak én tudtam, hogy közelíthessük meg Ipolyságon autóval a Pongrácz házat, amelynek az udvar felőli falán van elhelyezve az Esterházy emléktábla előre mentem a sofőrünkel. Nagy volt a forgalom a városban. Ipolyságon a futásunk napján kezdődtek a 37. Honti Kulturális Napok. A város tele volt emberekkel. Nem csoda tehát, hogy a parkolóba összefutottam az MKP országos elnökével Menyhárt Józseffel. Elújságoltam neki a missziónk küldetését s Ő megigérte, hogy a befutáskor ellátogat a Pongrácz házba.

 

Foto 102 /Ipolyság/ – Menyhárt Józseffel az MKP elnökével

 

A Pongrácz háznál Pálinkás Tibor az ipolysági Honti Múzeum igazgatója fogadott. Tudtuk, hogy a hétvégi kulturális napok rendezvénysorozata nagyon lefoglalják, ezért nem is tartottuk fel munkájában…

 Foto 103 /Ipolyság/ a Pongrácz háznál Menyhárt József és a járás MKP vezetősége üdvözli a futókat

Foto 104 /Ipolyság/ – közös kép az Esterházy emléktábla előtt

 

Ipolyságról Palástnak vettük az irányt. Nagyon változatos vidéken futottunk. Maga Palást is szép környezetben terül el. Van sík része is a közvetlen kataszterének de dombos, erdős rész is. Itt található az Ivánka kastélyban a csekészek központja. Habár kimondottan itt Esterházy emlékmű nincs, de a kastélynál lévő kopjafánál már koszorúzott Esterházy János lánya Esterházy-Malfatti Alíz is.A mostani „látogatásunkra“ tekintettel ide hozták Dunaszerdahelyről az 1.sz. Esterházy János cserkészcsapat  központjából az Esterházy „mobil“ fából faragott mellszobrát.

Foto 105 /Palást/ – futócsapatunk közvetlen Palást előtt

 

Foto 106 /Palást/ Szarka Katalin (a Csemadok helyi szervezet elnöke) fogadta a futókat

Foto 107 /Palást/ a cserkészek is képviseltették magukat a fogadáson

Palástról a csapat Léva felé vette az irányt. Léván a az Esterházy emléktábla a Czeglédi Péter Református Gimnáziumban aulájában található, de mivel most ott átépítés folyik ideiglenesen egy osztályban helyezték el a táblát.

Foto 108 /Léva/ futócsapatunk Lévához közelít

Foto 109 /Léva/ Futócsapatunkat Kiss Beáta igazgatónő fogadta

Foto 110 /Léva/ közös kép a tanintézmény bejárata előtt

Az aznapi szállásunk Léván a tornateremben volt –  itt volt a leszórakoztatóbb esténk, ejjelünk! A hatodik futónap 3 településen fogadták futócsapatunkat és 3 Esterházy János emlékműnél koszorúztunk.

 

  1. futónap   – 2017. szeptember 16, szombat

/Pográny, Alsóbodok/

Esős időre ébredtünkde a későbbiekben az égiek meghallgatták kérésünket, az eső elállt és futásra a legmegfelelőbb idő lett. Verebélyen csapatunkhoz kapcsolódott Kanyicska Csaba Érsekújvár-i futó is és  így már kilenc futó iparkodott Pográny felé. Pogrányban a Fő út mellett van az emléktábla. Faluba való érkezésünkor az emléktáblánál a csapatunkhoz egy Alsóbodokra tartó Magyarország-i autóbusz zarándokai is társultak – s így igen népes tábor előtt került sor a koszorúzásra, díszszalagfelkötésre és a zsebkendőnyi föld átvételére is. Majd következett Alsóbodok.

Foto 111 /Pográny/ – eszmecsere egy népviseletbe öltözött asszonnyal…

 

Foto 112 /Alsóbodok/ – érkezés a missziónk végállomására

Foto 113 /Alsóbodok/ csapatunkat Karaffa Attila a Pázmáneum PT elnöke fogadta

Az Alsóbodok-i befutásom utáni beszédem:

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam“

Szeretettel Köszöntöm tisztelt honfitársaimat, mindazokat, akik azért jöttek ma ide közel s távolról, hogy közösen, lélekben eggyé olvadvahajtsunk fejet Esterházy János megtépázott emléke és várva várt virággá foszlott földi maradványait tartalmazó urnája előtt.

Hosszú hányattatás, igazságtalanság, méltatlanul elfeledett, meggyalázott emlék az, mit ez az urna magába zár, melynek ma végre megadhatjuk a minden embernek kijáró végtisztességet. Külömböző képpen érkeztünk ide, ki autóval, ki vonattal, ki autóbusszal. Mi egy sajátos modját választottuk annak, hogy részt vegyünk példaképünkké vált gróf ESterházy János temetésén. Sportolóként közel 700 kilométert osztottunk maratoni távokra, hogy egy egységes útvonalat rajzoljunk a térképen és a lelkünkben, majd végigfutottunk ezen az útvonalon magasba emelve a mártír gróf áldott emlékét szimbolizáló fáklyát, melynek lángját 22 örökmécses táplálta 7 napon keresztül. 22 település, 22 emlékhely azaz 22 örökké égő mécses alkotja azt a füzért, amelyet nemzettársaink eddig létrehoztak lélekben, és a maga fizikai valóságában egyaránt a Felvidéki magyarok második Krisztusának (így nevezte Hetényi József egykori rabtársa, aki haláláig szentként tekintett áldott emlékű sorstársára).

Íme, a mi szimbolikus fáklyánk, amelyet kitartóan magasba emelve vittünk végig Felvidéken „kelettől nyugatig“. Nyitraújlakon, e magasba lövő fénysugár sz¨ilőhelyén már rá került az első emlékszalag majd egyre gyarapodott az általunk érintett településeken, ahol mindenki rákötötte a maga emlékszalagját. Köszönet azoknak, akikkel együtt emlékezhettünk és a maguk módján hozzájárultak küldetésünk teljesítéséhez.

 Nyitraújlak, Búcs, Komárom, Udvard, Érsekújvár, Gúta, Pozsony, Somorja, Dunaszerdahely, Pered, Királyhelmec, Kassa, Várhosszúrét, Rimaszombat, Losonc, Kalonda, Nagycsalomja, Ipolynyék, Ipolyság, Palást, Léva, Pográny. De a felsorolásnak nincs vége, mert emlékmaratonunk során még számtalan szívetmelengető gesztussal találkoztunk, amikor meglepetészserűen kötött valaki emlékszalagot kezünkben feszülő szimbolikus fáklyánk törzsére. Akadtak községek, akik csak az elindulásunk után értesültek az útról, ahol mi alázattal szaporáztuk lépteinket és ragaszkodtak ahhoz, hogy maguk is felköthessék emlékszalagukat és tőlük is elhozzuk a János gróf sírdombulatát alkotó maréknyi rögöt. Az előzőekben említett talapüléseken szólította meg a mi Teremtő Atyánk a nemzetben gondolkodó lakosságot nem ritkán az árral szemben úszva, hogy mementót emeljenek a nemzetünk tragikus sorsú mártírjának.

Gróf Esterházy János emléke mellett ultramaraton futásunkkal ezen települések lakosai előtt is fejet hajtottunk, együtt emlékeztünk és ünnepeltük annak apropóján, hogy végre elérkezett a nap, hogy mindenki szíve indítatása szerint elhelyezheti ezentúl a kegyelet virágait Esterházy János emlékkápolna oltáránál, é snem utolsó sorban az akarata szerinti végső nyughelyén. A fent említett települések áldott rögéből mi gyűjtöttük össze a sírhantot alkotó földet, amelyet mostantól áldáseső csöppjei serkentenek rügyfakadásra.

Mi ezekkel a cselekedetekkel felrázni a közvéleményt, oltani a közöny hamvasztó parazsát, irányítani a „vigyázó tekinteteket“ Alsóbodokra, ahová Isten áldásával 7 nap után megérkeztünk.

Tisztelt honfitársaim! Hamis az a bírói itélet, amely gróf Esterházy Jánost erre a sorsra jutatta. De mi reményteljes alázattal várjuk a mennyei bíró megfellebezhetetlen itéletét, mely nemzettársunkat, apostolunkat, példaképünket, szentünket előbb vagy utóbb piedesztára emeli, amelynek hitük szerint  e l   k e l l   jönnie.

Alsóbodok 2017 szeptember 16  

Foto 114 /Alsóbodok/ – egy pár szó a futásunkról a nagyközönség előtt

Foto 115 /Alsóbodok/ – futócsapatunk a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna előtt

Foto 116 /Alsóbodok/ a sírbarlangban….

Foto 117 /Alsóbodok/ – együtt Esterházy-Malfatti Alízzal és fiával Malfatti Giovannival

Nagy élmény volt számomra pár szót váltani Esterházy János lányával és unokájával is. Bátran kijelenthetem, hogy az Esterházy emlékmaraton futásunk fénypontja az Alsóbodoki Esterházy zarándokhelyre való érkezésünk volt. Köszönöm a sorsnak, hogy ezt a lehetőséget nekem megadta!

Zsélyi Zoltán, Gúta

Facebook