Az Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással közösen 2021-re Esterházy-emlékévet hirdet a mártírgróf születésének 120. évfordulója alkalmából és felkéri az egyházi és világi közösségek és intézmények, civil szervezetek és egyéb társulások csatlakozását a kezdeményezéshez.

Isten Szolgája, Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraújlakon. Édesanyja a lengyel Elźbieta Tarnowska grófnő, édesapja gróf Esterházy János Mihály volt.

A Trianon után Csehszlovákiába szakadt felvidéki magyarság kiemelkedő politikai vezetőjeként, majd Prágában és Pozsonyban parlamenti képviselőként tevékenykedett a két világháború közti, küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli időszakban. Esterházy azon túl, hogy a „keresztény hit buzgó megvallója és az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezője volt”, a legnagyobb veszélyek közepette sem félt felemelni szavát mindennemű jogtiprás ellen. Annak ellenére, hogy személye a folyamatos támadások kereszttüzében állt, sohasem szűnt meg hirdetni a közép-európai (s elsősorban a magyar-szlovák) sorsközösség és kiengesztelődés fontosságát. A keresztény társadalomtanítás elveire épülő politikai küzdelmei mellett 1939-ben tevékenyen részt vett a lengyel menekültek magyarországi befogadásában. 1942-ben a pozsonyi parlament képviselői közül egyedül ő utasította el nyíltan a szlovákiai zsidóság deportálását kimondó törvényt. Ezt követően számos üldözött zsidó életét mentette meg azzal, hogy Magyarországra menekítette őket, amiért a Gestapo körözte, s a nyilasok is letartóztatták. Kereszténysége és magyarsága miatt 1945 után neki is az üldöztetés és a szenvedés jutott osztályrészül. Miután tiltakozott a csehszlovákiai magyarokat a Benes dekrétumok miatt érő jogfosztás és üldözés ellen, letartóztatták, a gulagba hurcolták, majd távollétében, Pozsonyban kötél általi halálra ítélték. Négyéves szovjet kényszermunka után tért vissza Csehszlovákiába, ahol halálos ítéletét kegyelemből életfogytiglanra változtatták. Esterházy 12 évig szolgálta népét hivatásából fakadóan keresztény politikusként, majd 12 évet kellett raboskodnia kommunista börtönökben, tüdőbajtól sújtva, súlyos szenvedések közepette. Hosszú évekig tartó börtönkálvária után, 1957. március 8-án, a szentség jegyében halt mártírhalált a morvaországi Mírov börtönében. Az életét és szenvedését vezeklésként Istennek felajánló Esterházy János halála után a hatóságok még földi maradványait sem voltak hajlandóak kiadni hozzátartozóinak. Tragikus történetéről, évtizedeken át tartó kényszerű elhallgattatás után, csak a rendszerváltás után lehetett beszélni. Temetésére csak halálra ítélésének hetvenedik évfordulóján kerülhetett sor, végakaratának megfelelően szülőföldjén, a zoboralji Alsóbodokon. Életművének tényszerű feltárása után, 2019-ben, Krakkóban megkezdődött boldoggá avatási eljárása. Tisztelői a jelenleg is folyamatban lévő eljárást a 2021. január 6-án, on-line adásban megtartott ünnepi szentmise keretében megnyíló Esterázy Emlékév eseményeivel és imáival is szeretnék lelkiekben támogatni és megerősíteni.

Az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum Társulás felhívásához saját, Isten szolgája Esterházy János életét, mártíriumát felidéző események megrendezésével, vagy az Emlékévet meghirdetők által szervezett és kiajánlott programok átvételével lehet csatlakozni. Az emlékévben tervezett programok (konferenciák, előadások, pályázatok, irodalmi estek, kiállítások, filmbemutatók) a járványügyi helyzet függvényében nyilvánosan vagy az online térben kerülnek megrendezésre.

Isten szolgája Esterházy János szolgálata, mártíromsága lelki iránytűként szolgál a felvidéki és az egyetemes magyarság, illetve minden más nemzet fiai számára is. Az általa képviselt hit-, erkölcs-, hazaszeretet- és megbékélés-eszmény olyan értékek, amelyekre korunk értékválságba sodródó világának egyre nagyobb szüksége van. Ezért is szükséges, hogy Esterházy János életpéldájára és munkásságára irányítsuk közösségünk és a velünk élő népek figyelmét. Szeretnénk, ha az emlékév programjaiba bekapcsolódó társadalmi szervezetek és intézmények Esterházy János mának szóló üzenetét eljuttatnák minden korcsoporthoz és társadalmi réteghez. Különösen fontos, hogy a szenvedéseit Istennek felajánló, a saját és minden más nemzet jogaiért kiálló Isten szolgája Esterházy János tanúságtétele ösztönző erővel hasson a közéletet formáló civil személyiségekre, illetve a közhatalmat gyakorló egyénekre is. A lengyel-magyar származású, egykori mártíréletű politikus példája a keresztény Európa védelmében éppúgy, mint a visegrádi négyek népei megbékélésében is nagy szerepet tölthet be. Fontos lenne, hogy az Emlékév rendezvényei minél szélesebb körben népszerűsítésék az Esterházy János által tudatosan vállalt és képviselt keresztény érékrend mai aktualitását és fontosságát.

Ezt az értékrendet képviselte a KARÁCSONYI DALOK EURÓPÁÉRT című, Szent II. János Pál és Isten szolgája Esterházy János idézetekkel megrendezett koncertfilm, amely az Esterházy Emlékév előzetes, felvezető programjaként az M5 kulturális televízió karácsonyi műsorkínálatában kapott helyet. A koncertfelvétel továbbra is megtekinthető az Esterházy János Zarándokközpont honlapján.

Az Esterházy János Zarándokközpont múzeuma lehetővé teszi a mártírpolitikus életével kapcsolatos dokumentumfilmek és kiállítások kölcsönzési lehetőségét, illetve segítséget nyújt az Esterházy életével kapcsolatban megjelenő legújabb kiadványok bemutatását s terjesztését segítő helyi rendezvények megtartására.

Kedvcsinálóként szeretnénk bemutatni néhány, az Esterházy Emlékév tervével párhuzamosan megfogalmazódott programtervezetet:

Az Esterházy-emlékév központi eseménye a 2021. szeptember 18-án, az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban Isten szolgája zoboraljai végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi szabadtéri szentmise és a hozzá kapcsolódó lelki programsorozat lesz. Az Esterházy János Zarándokközpont ehhez kapcsolódón szeretne megszervezni egy felvidéki családok részére szóló lelkigyakorlatot és a boldoggá avatással kapcsolatos nemzetközi konferenciát, egy Alsóbodoki Keresztény zenei találkozót, Esterházy János rajzpályázatot és gyermekalkotó tábort.

A Pázmaneum Társulás egy polgári est keretén koszorúzással egybekötött előadással emlékezik Isten szolgája Esterházy János születési évfordulójára. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjához kapcsolódva középiskolásokkal szeretnék megismertetni Isten szolgája Esterházy János áldozatos életét.

A legnagyobb magyarországi civil szervezet a Rákóczi Szövetség 2021. március 14-én, Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulóján, Budapesten, a Szép utcában tart hagyományos koszorúzással összekötött Esterházy megemlékezést, majd a Magyar Országgyűlésben ünnepi akadémia keretében kerül átadásra a Szövetség által adományozott Esterházy János Emlékplakett.

2021. május 15-én, Esterházy Jánosnak a zsidó deportálási törvény szlovák parlamentben való megszavazását elutasító kiállása évfordulóján, a XII. kerületi Gesztenyés-kertben álló Esterházy szobor előtt kerül sor megemlékező rendezvényre. A Rákóczi Szövetség nyári táboraiban és helyi szervezeteiben Esterházy János életét érintő ismeretterjesztő előadások megtartására, kiállításokra és történelmi vetélkedők rendezésére is sor kerül.

Az Esterházy Akadémia az Emlékév kapcsán, „Mutasd be Esterházyt!” címmel, videóesszé pályázatot hirdet felvidéki középiskolások számára, melyben a középiskolás diákcsoportok 5-10 percben személyes példán vagy Esterházy János élete egy-egy részletének filmes feldolgozásán keresztül egy esszészerű videóanyagban mutatják be, mi az, ami leginkább megragadta vagy inspirálja őket a 120 éve született Esterházy János életművében. A pályázat meghirdetésére január 11-én kerül sor, a pályaművek leadási határideje március 8.

A Via Nova Ifjúsági szervezet „Közép-Európa a Vén Európa új motorja?” címmel, tudományos/közéleti konferencia megszervezését tervezi a visegrádi térség fiatal jogászai, politológusai, eszmetörténészei, diplomatái számára. A konferencia központi témája: „Európa újraépítése Esterházy politikai gondolatai nyomán” megfogalmazással kerül kidolgozásra. A konferencia helyszíne az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont lesz 2021 őszén.

A prágai Esterházy János Társulás konkrét programok megszervezésével szeretné a köztudatba átültetni az eddig alig ismert Esterházy János nevével összefüggő csehországi helyszíneket. Mindenek előtt online videokonferenciára keretében bemutatják az Esterházy János Társulás új honlapját illetve annak, a magyaron kívül elkészülő angol, német, olasz, lengyel nyelvű változatát és fényképtárát. A honlap egy olyan centralizált tudásbázis létrejöttét célozta meg, amely a jövőben elősegítheti a boldoggá avatási folyamattal kapcsolatos további kutatásokat is.

A csehországi magyar szervezetek és intézmények hagyományos koszorúzási ünnepségére március 7-én, Esterházy János halála évfordulójának előestéjén a prágai, Motol-i temető tömegsírjánál kerül sor. A prágai magyar plébánia a boldoggá avatás szándékára bemutatott szentmisével egészíti ki az emlékév rendezvényeit.

A Cseh- és Morvaországi Magyarok Egyesülete az Esterházy Emlékév tiszteletére 2021. június 12-én tartja koszorúzással egybekötött Olmütz-mírovi megemlékező rendezvényét. A kétnaposra tervezett olmützi székesegyházban tartott ünnepi szentmisét és az ezt követő Mírov-i megemlékezést online közvetítéssel szeretnék a távollévők számára is elérhetővé tenni.

A Szlovákiai Magyar Cserkésszövetség megkezdi egy Esterházy János életművét bemutató többnyelvű roll-up kiállítás elkészítésének tervezését. Ezen kívül fontosnak tartják egy emlékpont elhelyezését az SZMCS egyik központjának tartott Palást községben annak emlékére, hogy Esterházy János 90 éve járt a településen. A szövetség nyári táboraiban és őszi konferenciáin ugyancsak kiemelt teret szentelnek Esterházy emlékezetének. Ezt a célt szolgálná a Fészek polgári társulás Nagymegyeren megrendezni tervezett kiállítása, összekötve szentmisével és a templom falán levő Esterházy emléktábla megkoszorúzásával. Szintén Nagymegyeren, a Fészek Ifjúsági Központban terveznek felállítani egy Esterházy Jánost bemutató állandó háromnyelvű (magyar, szlovák, angol) ismertető táblát is.

A Lakitelki Népfőiskola a Kárpát-medencei középiskolások Esterházy vetélkedőjének meghirdetésével kapcsolódik be az Emlékév programjába.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy az Esterházy Emlékévre a magyarországi Eucharisztikus kongresszus évében kerül sor, amely lehetőséget ad arra, hogy Esterházy János börtön körülmények közti eucharisztia tiszteletére (rabtársai „járó szentségtartónak neveztek”) is fény derüljön a kongresszusi programban. Ezért fokozni szeretnék az ő boldoggá avatásáért folyó munka és imádság intenzitását, illetve az e célt szolgáló lelki programok hatósugarának kiterjesztését.

Az Esterházy János Zarándokközpont Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnájában a boldoggá avatási járás kezdete óta minden hónap első szerdáján szentmisét mutatnak be az egyházi eljárás eredményes lefolyásáért. Az emlékév kapcsán megindul az első szerdai szentmisék megtartásának kiterjesztése minden olyan felvidéki, illetve kárpát-medencei magyar plébániára, ahol magukénak érzik a mártír gróf oltárra emelésének ügyét. Ezzel a folyamattal párhuzamosan megkezdődik egy, a boldoggá avatásért folytatott kárpát-medencei imahálózat kiépítése. Az Esterházy János Zarándokközpont az Emlékévben szeretné megerősíteni az Isten szolgája Esterházy János életének népszerűsítési kampányát az elérhető egyházi és világi médiafelületeken.

Az Emlékév meghirdetése kapcsán szeretnénk felkérni jeles magyar, illetve közép-európai személyiségeket arra, hogy vállalják Isten szolgája boldoggá avatási ügyének, illetve az Esterházy János Zarándokközpont működésének „tiszteletbeli nagykövetként” való támogatását és erősítését.

Az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum Társulás kéri a csatlakozni szándékozó szervezetek és intézmények képviselőit, hogy az info@pazmaneum.com és az info@esterhazyjanos.eu villámposta címen 2021. január végéig szíveskedjenek jelezni, milyen rendezvénnyel vagy eseménnyel szeretnének kapcsolódni az Esterházy-emlékév programjához.

Az előttünk álló 2021-es Esterházy Emlékévben Isten szolgája Esterházy János emlékezetének megőrzésére, lelki testamentumának közös kiteljesítésére mindenkit szeretettel vár

az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum Társulás vezetősége.

Cselekedjünk mindnyájan teljes egységben és szeretetben!” E.J.

Facebook