Vážení spoluobčania mojej rodnej obce Dvory nad Žitavou !

Tisztel Udvardiak, szülőfalum lakosai !

V tomto roku si pripomíname 120. výročie narodenia a 64. výročie umrtia významného politika nielen bývalého Československa ale aj celej Strednej Európy, martíra, grófa Jánosa Esterházyho, mučeníka vtedajšieho komunistického režimu.

Na úvod dovolte mi, aby som vyjadril moju osobnú nádej, že jeho osobný príklad, jeho vtedajšie čestné postoje ku každému tu žijúcemu slovákovi a maďarovi a jeho boj v politických podmienkach vtedajšieho režimu dvadsiatych treidsiatych a štaridsiatych rokov minulého storočia za spravodlivosť, za ľudskú dôstojnosť prinesú nám všetkým svoje neskaziteľné ovocie. A nádej aj v to, že jeho duševná pozostalosť bude každému z nás poskytovať nevičerpateľný zdroj vzájomného porozumenia, vzájomnej úcty a ochoty spolupráce pre ľuskejšiu budúcnosť.

K tomu však musíme poznať jeho život a dielo, jeho politické postoje, jeho obetu na záchranu prenasledovaných ľudí, jeho osobnú zaviazanosť voči ídeám spolužitia národov tu v Karpatskej kotline, jeho dvanásť rokov trvajúcu Kalváriu na ruskom Gulagu a v žalároch vtedajšieho Československa. Ako vieme, jeho hlboká kresťanská viera mu bola tým jediným útočiskom kde našiel svoje duševné pookriatie a jedinú nádej v tých neľudských podmienkach ponižovania a týrania. Tam v temných celách väzenských, spolu so svojimi spolutrpiacimi väzenskými bratmi v tajnosti prijímal najsvätejšiu obetu, eucharistiu.

Preto jeho životný príklad nám ukazuje nielen silu Božej lásky, ktorú on denno-denne prežíval a o ktorej svedčil celým svojim životom, ale aj silu odpustenia, ktorá je nevyhnutnou podmienkou lásky k blížnemu. Nech je teda tento pamätný rok Jánosa Esterházyho novým začiatkom nášho svedectva tohto Kristovho učenia.

Aby my všetci a zakaždým, keď prejdeme popri tomto pamätnom mieste si znovu a znovu pripomenuli, že nie sme iba sami pre seba, ale predovšetkýcm pre ostatných, pre blížnych svojich. V tomto duchu totiž János Esterházy počas celého svojho života zmýšľal a konal.

A teraz prosím tých ktorí rozumejú maďarsky, aby venovali pozornosť aj ďalšej časti môjho prejavu z príležitesti odhalenia a posvätenia tohto pamätníka tu v Dvoroch nad Žitavou, postaveného na počesť Sluhu božieho, Jánosa Esterházyho.

2021. márciusban emlékezünk Isten szolgája Esterházy János, Közép-Európa vértanúja születésének 120. és mártírhalálának 64. évfordulójára. Ebből az alkalmából az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással és a Felvidéki Mária Rádió Mirjam-mal közösen Isten szolgája Esterházy Emlékévet hirdetett. Az Esterházy Emlékév célja, hogy a 2019-ben, Krakkóban 2019. március 25-én megkezdődött és jelenleg is folyamatban lévő boldoggá avatási eljárást az emlékév eseményeivel és imáival lelkiekben is támogassa és erősítse.

Elindult a Esterházy kultusz kialakulása, a Katolikus Egyház magáévá tette ezt az ügyet és buzdítja a más keresztény felekezetek híveit is, hogy csatlakozzanak ennek az életszentségnek a tanúsításához.

Ezért feladatunk, hogy mélyebben is megértsük ennek az életszentségnek a folyamatát, mely Esterházy János életében az ő ifjú kora óta jelen volt és mely egész életét végig kísérte. Halála után az idő homálya előlünk elfedte ugyan, de most újra felfénylett a maga valóságában.

Legyen itt röviden az ő életútja és annak nemzetközi hatása, majd pedig életpéldájának utóélete.

Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraújlakon, ma Veľké Zálužie, Szlovákia. Édesapjától gróf Esterházy János Mihálytól és édesanyjától a lengyel származású Tarnowska Erzsébet grófnőtől mély katolikus hitet és lengyel-magyar hazaszeretet kapott a nevelésben.

 A szlovákiai magyar politikai életbe az 1920-as évek közepén az Országos Keresztényszocialista Párt tagjaként kapcsolódott be. 1935-től a kassai kerület nemzetgyűlési képviselője volt a prágai parlamentben. 1936-ban az Egyesült Magyar Párt ügyvezető elnöke lett. Az első bécsi döntést követően Szlovákiában maradt, ahol 1945 tavaszáig a Szlovenszkói Magyar Párt elnöki tisztét töltötte be, s e tisztségében 1938 és 1945 között a szlovák parlamentben képviselte a szlovákiai magyar kisebbséget.

1942. május 15-én egyik legjelentősebb politikai tetteként lelkiismereti okokra hivatkozva elutasította a zsidók deportálását lehetővé tevő törvény megszavazását a Szlovák Parlamentben.

A második világháború idején segítette az üldözött zsidókat, lengyeleket és a más nemzetekhez tartozó szükséget szenvedőket is.

Memorandumban tiltakozott Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel ellen. A Gestapó körözése miatt rejtőzködnie kellett.

1945-ben, a kassai kormányprogram kihirdetésekor még bekapcsolódott a szlovákiai magyarok jogvédelmébe, de a szlovák belügyi szervek letartóztatták és átadták a szovjet hatóságoknak, akik a Szovjetunióba hurcolták és tíz évi munkatáborra ítélték.

1947-ben, távollétében a Szlovák Népbíróság koholt vádak alapján kötél általi halálra ítélte.  A szovjet hatóságok, az ítélet végrehajtására 1949-ben átadták őt Csehszlovákiának. Halálos ítéletét ezt követően a köztársasági elnök életfogytiglanira változtatta. A már súlyosan beteg Esterházy a következő éveket a legkeményebb csehszlovákiai politikai börtönökben töltötte.

1957. márc. 8-án hunyt el az Olomouc melletti hírhedt Mírov-i politikai börtönben.

Életszentségéről több szlovák és cseh papi és világi személy tett tanúságot. Élete végéig tartó imáit és szenvedéseit saját népéért, ellenségeiért és a közép-európai nemzetek közti megbékélésért ajánlotta fel.

Ezután a szocializmus éveiben hosszú hallgatás következett, életéről és életpéldájáról tiltva volt bárkinek is nyilatkozni.

Hamvainak végső nyugalomra helyezésére a halálra ítélésének 70. évfordulóján, 2017. szeptember 16-án kerülhetett sor a Nyitra melletti Alsóbodokon a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna alatti sziklasírboltban, melyet évente zarándokok ezrei keresnek fel.

2019. március 25-én a krakkói Főegyházmegyében Marek Jędraszewski érsek-metropolita kezdeményezésére megindult Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatási eljárása.

Esterházy Jánost a legtömörebben Jézus tanítványaként lehet jellemezni. Ő a huszadik század két világháborúját megélve népét szolgáló, választott politikusként hirdette, és tetteiben meg is élte az Evangéliumot. Nem kétséges, hogy ott a helye a boldoggá avatásra várók sorában, mivel példája és áldozatvállalása Isten akaratából is megtörtént valóságként élhet bennünk tovább. Ha minél többen lesznek olyan magyarok, lengyelek, szlovákok és csehek, akiknek Esterházy példája befogadása nyomán jobbá, értékesebbé válik az élete, az nemcsak elmélyíti bennünk az Istenünkhöz és hazánkhoz való hűséget, hanem összetartozásunkat is megerősíti úgy, mintha Esterházy János ma is itt lenne közöttünk, és maga biztatna erre bennünket.

Máig ható érvényű közismert következő intelme :

Egyet kérek tőletek: szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet, és amelynek varázslatos ereje átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon is.”

A mostani Esterházy-emlékév központi eseménye a 2021. szeptember 18-án, az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban Isten szolgája végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi szabadtéri szentmise és a hozzá kapcsolódó lelki programsorozat lesz.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy az Esterházy Emlékévre a magyarországi Eucharisztikus kongresszus évében kerül sor, amely lehetőséget ad arra, hogy Esterházy János börtön körülmények közti eucharisztia tiszteletére – akit rabtársai „járó szentségtartónak” neveztek – fény derüljön a kongresszusi programban is.

A 2021-es Esterházy Emlékévben Isten szolgája Esterházy János emlékezetének megőrzésére, lelki testamentumának közös kiteljesítésére mindenkit szeretettel vár

az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont, a dunaszerdahelyi székhelyű Pázmaneum Társulás és a komáromi székhelyű

Mária Rádió (Mirjam) vezetősége Esterházy János felhívásának szavaival :

Cselekedjünk mindnyájan teljes egységben és szeretetben.”

V tomto roku 2021 srdečne pozývame všetkých v mene vedenia Pútnického centra Jánosa Esterházyho v Doných Obdokovciach, v mene Združenia Pázmáneum v Dunajskej Strede a Rádia Mária (Mirjam) v Komárne v rámci Pamätného roka Sluhu Božieho Jánosa Esterházyho na aktivty s cieľom uchovania jeho pamiatky a spoločného šírenia jeho duševnej pozostalosti v znamí jeho slov :

Konajme všetci svorne v jednote a vzájomnej láske.”

Elhangzik Udvardon az Esterházy János tiszteletére emelt emlékoszlop leleplezése és megszentelése alkalmából az ő 120-ik születésnapján, 2021 március 14-én.

Odznie z príležitosti odhalenia a posvätenia Esterházyho pamätného stĺpa na pamätnom mieste Jánosa Esterházyho v deň jeho 120-ich narodenín, vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 14. marca 2021.

Facebook